www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    : ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

          

, ,

.

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

. , , . 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ἑ ἶ ῦ

-

 

խխɭέ  ŭɭɭӻ

     ᾿ ὲ ῷ ὐῷ ῶ ᾿ῖ ῷ ίῳ όῳ ώ ίᾳ ὰ ἐή ῶ ἐ ῷ ῷ έῳ ώ ἀό όῳ ῷ. ὰ ὲ ὀᾶ ί ῶ ἀέ ό ὴ ή, ὶ ἐέ ῷ ὑῦ ἕ ἤ ύ ἐὰ ὲ ἡ ἐὰ ᾖ, ά ί ἄ ἅ, ῆ ἑά ί ἔ ὲ ὰ ὀᾶ ἧ ἕ ἦ ῆ. ί ὲ ί ὴ έ ἐέ ῶ ἀῶ, ἳ ἂ ὴ ὑῶ ἐ ἀί. έ ὲ ὁ ό ὶ ἀῶ ὶ έ, ὶ ῖ ά ἱ ή ἐὶ ὸ ά ὀό. έ ὖ ἐ ὸ ό ῆ, ὅ ἐ ἐὶ ῦ ί ί ῆ ό, ὶ ἰὶ ἐ ὐῷ ά ὺ ἐ ῶ έ, ή ὺ ἐ ῶ ἐί ὲ ῆ ὴ ἀὴ ί ὐῦ ὶ ὸ ά ἐί. ἐὰ ὲ ύ ῇ, ἀὴ ᾑέ ὑὸ ῆ ό, ὃ ἂ ώῃ ῇ ὴ ἀύ ἶ ὶ ἀώ ήῃ, έ ἐ' ὐῖ ἔ ὸ έ ὰ ὲ ῦ ἀέ. ὧ ὲ ά ὶ ὰ ὸ ῦ έ, ὁό ί ὐῖ, ἐῶ ῷ όῳ. ἐὶ ' ὖ ῖ ώ ῖ ῆ ὁ ί ᾑέ έ. ὶ ἐὴ ὸ ἐά, ὼ ἀὸ ῦ ή ἐὶ ῆ ὑὸ έ, ὅ ἀύ ὡ ἐὶ ῖ ῦ ὁί, ἔ ά.

    ἱ ὲ ὶ ῶ ἐά ἤ ἰό ἐῦ ὸ έ ῷ όῳ ὸ ό ό, ὡ ὸ ἐὶ ῖ ἐ ῶ έ έ ἀύ ὐό. ἐὶ ὲ ἀῦ ἂ ἐό ἶ ἀῶ ἀῶ ἔῳ έἔῳ ὶ ῦ ὰ ά, ἷ ὶ ῦ ὶ ὸ άό ίᾳ έ ὁᾶ, ὶ ὴ ἐ ἑὶ ἀὶ ῶ ἀὰ ύ ὖ ὶ ῖ ἰό ῆ. ὸ ὰ ὸ ί ἰῖ ἐ ᾧ ό ὶ ἡ ό ῆ ἀί ῦ. ὅ ὰ ὼ ὶ ὔ ἀὴ ά' ἄ ἐέ ὸ ἃ ύί ὶ ἐί ί ῦ, ὅ ἄ ἔ ἃ ὶ ά, ὰ ό, ἴ ὑὲ ὴ ὑῦ ύ ἀύ. έ ὰ ῦ ἀὶ ἱ ἔί ἰ ὶ ἑέ ό, ἐ ὅ ἂ ὶ ὐὸ ἕ ἴ ἱὸ ἶ ᾶί ὧ ἤ ῷ ὲ ὑά ὐῶ ῦ ἤ ὶ ἀῦ. ἐὴ ὲ ῖ ά ὕ ἐά ῦ ῶ ἔ, ὴ ὶ ἐὲ ἑό ῷ όῳ ᾶ ὑῶ ῆ ἑά ήώ ὶ ό ῖ ὡ ἐὶ ῖ.

   ῎ ὲ ἀὸ ῶ ό ῶ ί ὰ ὐῖ ὶ έ ὲ ἅ ἐ ῷ ῷ ὴ ὴ ύ ῆ ή ί. ὴ ὰ ώ ἱ ὐὶ ἰὶ ἰῦ ῇ ῶ ἐέ έ ῦ ἐέ ' ἀὴ έ. ὶ ἐῖί ἄ ἐί ὶ ἔ ᾶ ἱ έ ἡῶ ά ὰ ὸ ἷ ἐέ ὅ ἔ ἀὴ ὐ ἀό ἡῖ ῖ ῦ έ. ὰ ὲ ί ὐῆ ὐὶ ἡῖ ἵ ἱ ῦ ἔ ὄ ά ἐ ῇ ίᾳ ἡίᾳ ἐή ὶ ὴ ό ῖ

ᾶ ά ὶ ἐ ό ὶ ἐ ἰή ὐά. ὧ ἐὼ ὰ ὲ ὰ έ ἔ, ἷ ἕ ἐή, ἢ ἴ ὐὶ ἢ ἱ έ ἡῶ ά ἢ ῞ έ ἐό ύ ἠά, ῖ ἐ ἰό ὐ ό ἐά ἀὸ ὲ ἵ ἐύ ἤ ἐ' ὐὰ ὶ ' ἵ ί ὶ ό ἐ ἵ ά ἐέ, ῦ ώ ῶ ἶ ὶ ἐὶ ὸ ῶ ἔ, ί ἐί ῷ ό ὐ ἂ ἀῆ ῆ ὐὰ ὶ ὸ ά ὅ ὶ ἀῶ ὶ έ ύ ἶ ἐῦ ὐῶ.

     ώ ὰ ίᾳ ὐ ύῃ ὺ ῶ έ ό, ά ὲ ᾶ ὐὶ ὄ ὶ ἢ ύ ἑέ. ὶ ὄ ὲ ὰ ὸ ὴ ἐ ὀί ἀ' ἐ ί ἰῖ ί έ έ ὲ ὰ ὲ ὺ ό ὸ ὰ ἴ ά ᾶ ὸ ἴ, ὰ ὲ ὴ ἀί, ὡ ἕ ἔ ῳ ὐῖ, ὐ ἀὸ έ

ὸ έ ἐ ὰ ὰ ἢ ἀ' ἀῆ ᾶ, ὐ' ὖ ὰ ί, ἔ έ ἀὸ ᾶ ὴ ό, ἀώ ἀίᾳ ώ. ἐέ ὲ ά ὸ ὸ ὸ ύ ὶ ἐ ὴ ὸ ἀή ῶ ' ἡέ ἐά ὑί, ὐ ' ὀῆ ὸ έ, ἰ ᾿ ἡή ᾷ, ἔ, ὐὲ ἀί έ, ὰ ὲ ῇ ὄ ἀό έ. ἀῶ ὲ ὰ ἴ ῦ ὰ ό ὰ έ ά ὐ ῦ, ῶ ἰὶ ἐ ἀῇ ὄ ἀά ὶ ῶ ό, ὶ ά ὐῶ ὅ ἐ' ὠίᾳ ῶ ἀέ ῖ ὶ ὅ ἄ ὄ ἰύ ὁέ έ.

     ὶ ὴ ὶ ῶ ό ί ἀύ ῇ ώῃ ἐά, ἀῶ έ ὶ ί ί ί, ἰί ὲ ῖ ὐέ, ὧ ' ἡέ ἡ έ ὸ ὸ ἐή. ἐέ ὲ ὰ έ ῆ ό ἐ ά ῆ ὰ ά, ὶ ί ἡῖ ὲ ἰέᾳ ῇ ἀύ ὰ ὐῦ ἀὰ ό ῦ ἢ ὶ ὰ ῶ ἄ ἀώ.

     έ ὲ ὶ ῖ ῶ ῶ έ ῶ ἐί ῖ. ή ὰ ό ὴ έ, ὶ ὐ ἔ ὅ ί ἀίέ ἢ ή ἢ ά, ὃ ὴ ὲ ἄ ῶ ί ἰὼ ὠί, ύ ὐ ῖ ῖ ὸ έ ὶ ἀά ἢ ῷ ἀ' ἡῶ ὐῶ ἐ ὰ ἔ ὐύῳ ὶ ἐ ῖ ί ἱ ὲ ἐόῳ ἀή ὐὺ έ ὄ ὸ ἀῖ έ, ἡῖ ὲ ἀέ ώ ὐὲ ἧ ἐὶ ὺ ἰῖ ύ ῦ. ή έ ὔ ὰ ό ' ἑύ, έ᾿ ἁά ὲ ἐ ὴ ῆ ἡῶ ύ, ή ῶ έ ὐὶ ἐό ὐ ῶ ἐ ῇ ἀίᾳ ὺ ὶ ῶ ἰί ἀέ ό ὰ ί ῦ. ἁόᾳ ῇ ά ἡῶ ὐί έ ἐέ ὰ ὴ ῦ ῦ ἅ ἐέ ὶ ὴ ἐ ῇ ῇ ἐὶ ὰ ἡῶ ὐῶ ἐί ἢ έ ίῳ ὶ ί, ήέ έ ἡῶ ά ὐῦ ἀῶ ὶ έ ὑ' ἁά ἡῆ. ί ἰ ῥᾳίᾳ ᾶ ἢ ό έῃ ὶ ὴ ὰ ό ὸ έ ἢ ό ἀί ἐέ ύ, ί ἡῖ ῖ έ ἀῖ ὴ ά, ὶ ἐ ὐὰ ἐῦ ὴ ἀέ ῶ ἰὶ ύ ί, ὶ ἔ ύ ὴ ό ἀί ἶ ά ὶ ἔ ἐ ἄ.

     ῦέ ὰ ' ὐί ὶ ῦ ἄ ί ύῳ ἔ ᾶ ῷ ἢ ό όῳ ώ, ὶ ὸ έ ὐ ὁῖ ὶ ἰό, ἀὰ ὴ ύ ἔῳ ἴ. ἔ ῖ ὐῖ ἰί ἅ ὶ ῶ ἐέ, ὶ ἑέ ὸ ἔ έ ὰ ὰ ὴ ἐῶ ῶ ό ὰ ό ὲ ῶ έ ὐ ἀά, ἀ' ἀῖ ί, ὶ ἱ ὐὶ ἤ ίέ ἢ ἐύ ὀῶ ὰ ά, ὐ ὺ ό ῖ ἔ ά ἡύ, ἀὰ ὴ ῆ ᾶ όῳ ό ἢ ἐὶ ἃ ῖ ἔῳ ἐῖ. ό ὰ ὴ ὶ ό ἔ ὥ ᾶ ἱ ὐὶ ά ὶ ὶ ὧ ἐή ἐί ὃ ῖ ἄ ἀί ὲ ά, ὸ ὲ ὄ έ. ά ' ἂ ὴ ὴ ί ῖ ἱ ά ὰ ὶ ἡέ έ ώ ὶ ὰ ῦ ὴ ἀό ἐ ῶ ύ. ὶ ὰ ἐ ἀὴ ἐώ ῖ ῖ ὐ ὰ ά ὖ, ἀὰ ῶ ώ ὺ ί. ό ὲ ὁ ά ὴ ά ὥ ὀέ ' ὐί ᾧ έ ῴ ὁ ὲ ἀί ἀύ, ἰὼ ὐ ἐ ά, ἀ' ἐ ὀί ὴ ἀὴ ἀώ. ὶ ό ὐ ῦ έ ᾶ ῷ ἢ ῆ ἐί ῷ ῷ ἀῶ ὰ ὠῦ.

     ώ έ ή ᾶ ό ῆ ῾ά ί ἶ ὶ ' ἕ ῖ ἄ ὸ ὐὸ ἄ ' ἡῶ ἐὶ ῖ' ἂ ἴ ὶ ὰ ί ά' ἂ ὐέ ὸ ῶ ὔ έ. ὶ ὡ ὐ ό ἐ ῷ ό ό ά ᾶ ἢ ἔ ἐὶ ἀή, ὐὴ ἡ ύ ῆ ό, ἣ ἀὸ ῶ ῶ ό ἐά, ί. ό ὰ ῶ ῦ ἀῆ ί ἐ ῖ ἔ, ὶ ό ὔ ῷ ίῳ ἐό ἀά ἔ ὑ' ἵ ῖ ὔ ῷ ὑόῳ ά ὡ ὐ ὑ' ἀί ἄ. ὰ ά ὲ ί ὶ ὐ ή ἀάό ὴ ύ ό ῖ ῦ ὶ ῖ ἔ ό, ὶ ὐὲ ό ὔ ῾ϭή ἐέ ὔ ὅ ἔ ὲ ὸ ὐί έ, ῶ ' ἔ ὴ ὑό ἡ ἀή ά, ἀὰ ᾶ ὲ ά ὶ ῆ ἐὸ ῇ ἡέᾳ όῃ ά έ, ῦ ὲ ῖ ῶ ἀῶ ἀί ί. ὶ ύ ὖ ό ἵ ί ῦ ὴ ἀῆ ὐὴ ό ἐύ, ὶ ῶ έ ά ὰ ἰὸ ἐέ ὑὲ ὐῆ ά.

     魒 ὃ ὴ ὶ ἐή ὰ ὶ ῆ ό, ί ύ ὴ ὶ ἴ ἡῖ ἶ ὸ ἀῶ ὶ ἷ ῶ ὲ ὑά ὁί, ὶ ὴ ὐί ἅ ἐ ἷ ῦ έ ὰ ί ά. ὶ ἴ ὐῆ ὰ έ ἃ ὰ ὴ ό ὕ, ἱ ῶ ὶ ῶ ῶ ἀὶ ἐό, ὶ ὐ ἂ ῖ ῶ ῾ή ἰό ὥ ῶ ὁ ό ῶ ἔ ί. ῖ έ ῦ ἀὸ ἀὴ ώ ύ ὶ ί ῦ ἡ ῦ ῶ ή. ὶ ὰ ῖ ἆ ί ί ὴ ἐ ὺ έ ὑὲ ῆ ί ἀί ί ἀῷ ὰ ὸ ἀί ῶ ᾶ ὠέ ἢ ἐ ῶ ἰί ἔ. ῶ ὲ ὔ ύ ὴ ἔ ἀό ή ἐί ὔ ί ἐί, ὡ ἂ ἔ ὼ ὐὴ ή, ἀὴ ῦ ῦ ἐή ὴ ὲ ῶ ἐί ί έ ὐῶ ό ὶ ύ ἅ ό ά ί ἐή ὐῦ ὺ ὲ ῖ, ῶ ὲ ἐί, ἐί ὲ ὸ ἀὲ ῦ ώ ἐέ, ἔῳ ὲ ὶ ῦ ἤ ὁέ ί ὐῖ ἀῦ έ, ὶ ἐ ὐῷ ῷ ἀύ ὶ ῖ ᾶ ἡά ἢ [ὸ] ἐό ῴ, ὸ ὲ ἰὸ ῦ ό ἔ, ὸ ἔ ῷ ώ ὑέ ὶ 魒 ἐί ῦ ύ ἅ ἀῇ ῆ ό ᾶ ἢ ῦ έ ἀά.

    ὶ ἵ ὲ ό ῇ ό ί ἐέ ὺ ὲ ὺ ὴ ἀέ ὲ ὔ, ἀέ ὲ ὲ ἀῦ ὴ ἐ ὺ ί ά ἔ, ῦ ὴ όῳ όῳ ὴ ὠί, ἣ ἄ ὸ ὐὲ ῖ ὐὺ ὑᾶ ἰό ύ, έ ὅ ἐ ῷ ὺ ί ἀύ ἀὰ ἔ, ἀὰ ᾶ ὴ ῆ ό ύ ἡέ ἔῳ έ ὶ ἐὰ έ ὐῆ, ὶ ὅ ὑῖ ά όῃ ἶ, ἐέ ὅ ῶ ὶ ώ ὰ έ ὶ ἐ ῖ ἔ ἰό ἄ ὐὰ ἐή, ὶ ὁό ὶ ίᾳ ῖ, ὐ ὖ ὶ ὴ ό ῆ έ ἀῆ ἀῦ ί, ά ὲ ἔ ὐῇ έ. ῇ ὰ ὰ ώ ό ἰίᾳ ὸ ἀή ἔ ἐά ὶ ὸ ά ἐό, ὐ ἐ ᾧ ῖ ᾶ, ἀ ἐ ᾧ ἡ ό ὐῶ ὰ ῷ ἐό ἰὶ ὶ ό ὶ ἔ ῷ ἰί ί. ἀῶ ὰ ἐῶ ᾶ ῆ ά, ὶ ὐ ῶ ό ἐ ῇ ἰίᾳ ί ἐή, ἀὰ ὶ ἐ ῇ ὴ ύῃ ἄ ή ἑάῳ ῆ ώ ᾶ ἢ ῦ ἔ ἐᾶ. ὓ ῦ ὑῖ ώ ὶ ὸ ὔ ὸ ἐύ, ὸ ἐύ ὸ ὔ ί ὴ ᾶ ὺ ὺ ύ. ὐ ὰ ἱ ῦ ό ἀῖ ἂ ῦ ί, ἷ ἐὶ ὐ ἔ ἀῦ, ἀ ἷ ἡ ἐί ὴ ἐ ῷ ῆ ἔ ύ ὶ ἐ ἷ ά ά ὰ έ, ἤ ί. ἀέ ὰ ἀί ό ἔ ἡ ὰ ῦ [ἐ ῷ] ῆ ά ἢ ὁ ὰ ῥώ ὶ ῆ ἐί ἅ ό ἀί ά.

     ᾿ ὅ ὶ ὺ ῶ ῦ έ, ὅ ά, ὐ ὀύ ᾶ ἢ ή. ἐ ό ὰ ῖ ἐί έ ὸ ὐέ, ἳ ἂ ῆ ὐά ά, ὥ ἵ ὲ ῦ, ῆ, ὑῖ ὲ ύ, ὶ ἷ ἐῆί ὁ ί ὁί ὶ ἐῆ ή. ὸ ὲ ὖ ἶ ί ὄ, ὧ ὶ ά ἕ ὑή ἐ ἄ ὐί, ἷ ὲ ὶ ὐὶ ἠά ὶ ύ ὐ ὧ ἄ ὴ ά ἀῶ ί, ἀ ὗ ἂ ἐὰ ό ἀῇ. ῖ ὲ ὴ ὶ ἄ ί ἐί, ἷ ἔ ἡί έ ῖ ἰίᾳ ὰ ῶ ὐ ὄ ή ἱ ἐόί ἔ, ὶ ῇ ό ό, ἔ ῦ ὴ ἐῦ ὶ ἀίᾳ, ί ὐ ὰ ἷό ἴ ἢ ί ύ ἳ ἂ ὴ ὶ ῖ ἐ ῦ ὁί ό ύ. ὅ ὖ ή, ό έ έ ὃ ὐῖ ί ἡῖ ὶ ό ὺ ἔ, ὶ ῇ ῶ ὐίᾳ ί. ὸ ὰ ό ἀή ό, ὶ ὐ ἐ ῷ ἀίῳ ῆ ἡί ὸ ί, ὥ έ , ᾶ έ, ἀὰ ὸ ᾶ. ὶ ὖ ὅ ῶ ά ἢ ἀῖ ὁῶ έ ὸ ἀῶ (ὸ ὰ ὐ ὄ ἅ ἴ ἐῖ), ὶ ό ἂ ὑὴ ἀῆ ὐ ὁῖ, ἀ ὀίῳ ί ῖ. ό ὰ ῖ ῶ ὸ ὸ ἀί, ὸ ὲ ὴ ἐὼ ἀίῳ ὐίᾳ ί. ἰ έ ῖ ὶ ί ἀῆ, ὅ ῦ ἐ ίᾳ ἔ, ῆ, ίᾳ έ ἅ ῶ. ῆ ὰ ὑύ ύ ὴ ί έ ὑῖ ά ἡ ό ὶ ἧ ἂ ἐ ἐά ἀῆ έ ἢ ό ἐ ῖ ἄ έ ᾖ.

     ἴ ὶ ἐὶ όῳ ὰ ὸ ό ὅ ἶ ό, ὶ ἔῳ ἱ ό ὰ ὲ ἤ ό, ὰ ὲ ὐῶ ὺ ῖ ὸ ἀὸ ῦ ίᾳ ἡ ό έ ὖ ή, ό έ έ ὃ ὐῖ ί ἡῖ ὶ ό ὺ ἔ, ὶ ῇ ῶ ὐίᾳ ί. ὸ ὰ ό ἀή ό, ὶ ὐ ἐ ῷ ἀίῳ ῆ ἡί ὸ ί, ὥ έ , ᾶ έ, ἀὰ ὸ ᾶ. ὶ ὖ ὅ ῶ ά ἢ ἀῖ ὁῶ έ ὸ ἀῶ (ὸ ὰ ὐ ὄ ἅ ἴ ἐῖ), ὶ ό ἂ ὑὴ ἀῆ ὐ ὁῖ, ἀ ὀίῳ ί ῖ. ό ὰ ῖ ῶ ὸ ὸ ἀί, ὸ ὲ ὴ ἐὼ ἀίῳ ὐίᾳ ί. ἰ έ ῖ ὶ ί ἀῆ, ὅ ῦ ἐ ίᾳ ἔ, ῆ, ίᾳ έ ἅ ῶ. ῆ ὰ ὑύ ύ ὴ ί έ ὑῖ ά ἡ ό ὶ ἧ ἂ ἐ ἐά ἀῆ έ ἢ ό ἐ ῖ ἄ έ ᾖ.

     ἴ ὶ ἐὶ όῳ ὰ ὸ ό ὅ ἶ όfora, ὶ ἔῳ ἱ ό ὰ ὲ ἤ ό, ὰ ὲ ὐῶ ὺ ῖ ὸ ἀὸ ῦ ίᾳ ἡ ό έ ἥ έ, ὠέ έ ῖέ ὶ ῖ έ ῶ ῶ ἀώ ῖ ἆ ὰ ἷ ῖ ἀῆ έ, ῖ ὲ ὶ ἄ ἄ ύ. ῦ ὲ ἀά ὃ ή ἑάῳ ἄ.

     ό ὲ ὁ ά ἐέ ἐ ῷ ῶ ύῳ