www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

 

Σοφοκλέους  «Ἀντιγόνη» (πρωτότυπο κείμενο)

 

 (ed. Sir Richard Jebb, Cambridge. 1891)

 

Ἀντιγόνη

ὦ κοινὸν αὐτάδελφον Ἰσμήνης κάρα,

ἆρ᾽ οἶσθ᾽ ὅ τι Ζεὺς τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου κακῶν

ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ζώσαιν τελεῖ;

οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν οὔτ᾽ ἄτης ἄτερ

οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὔτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽, ὁποῖον οὐ                               5

τῶν σῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ᾽ ἐγὼ κακῶν.

καὶ νῦν τί τοῦτ᾽ αὖ φασι πανδήμῳ πόλει

κήρυγμα θεῖναι τὸν στρατηγὸν ἀρτίως;

ἔχεις τι κεἰσήκουσας; ἤ σε λανθάνει

πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα τῶν ἐχθρῶν κακά;                    10

Ἰσμήνη

ἐμοὶ μὲν οὐδεὶς μῦθος, Ἀντιγόνη φίλων

οὔθ᾽ ἡδὺς οὔτ᾽ ἀλγεινὸς ἵκετ᾽ ἐξ ὅτου

δυοῖν ἀδελφοῖν ἐστερήθημεν δύο,

μιᾷ θανόντοιν ἡμέρᾳ διπλῇ χερί·

ἐπεὶ δὲ φροῦδός ἐστιν Ἀργείων στρατὸς                               15

ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον,

οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλλον οὔτ᾽ ἀτωμένη.

Ἀντιγόνη

ᾔδη καλῶς, καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν

τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις.

Ἰσμήνη

τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος.                            20

Ἀντιγόνη

οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων

τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει;

Ἐτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκης

χρήσει δικαίᾳ καὶ νόμου κατὰ χθονὸς

ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς·                                      25

τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν

ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ

τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα,

ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν

θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.                                   30

τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ

κἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν,

καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν

σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν

οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ,                       35

φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.

οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα

εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή.

Ἰσμήνη

τί δ᾽, ὦ ταλαῖφρον, εἰ τάδ᾽ ἐν τούτοις, ἐγὼ

λύουσ᾽ ἂν ἢ ᾽φάπτουσα προσθείμην πλέον;                           40

Ἀντιγόνη

εἰ ξυμπονήσεις καὶ ξυνεργάσει σκόπει.

Ἰσμήνη

ποῖόν τι κινδύνευμα; ποῦ γνώμης ποτ᾽ εἰ;

Ἀντιγόνη

εἰ τὸν νεκρὸν ξὺν τῇδε κουφιεῖς χερί.

Ἰσμήνη

ἢ γὰρ νοεῖς θάπτειν σφ᾽, ἀπόρρητον πόλει;

Ἀντιγόνη

τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν σόν ἢν σὺ μὴ θέλῃς                             45

ἀδελφόν· οὐ γὰρ δὴ προδοῦσ᾽ ἁλώσομαι.

Ἰσμήνη

ὦ σχετλία, Κρέοντος ἀντειρηκότος;

Ἀντιγόνη

ἀλλ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῶν ἐμῶν μ᾽ εἴργειν μέτα.

Ἰσμήνη

οἴμοι. φρόνησον, ὦ κασιγνήτη, πατὴρ

ὡς νῷν ἀπεχθὴς δυσκλεής τ᾽ ἀπώλετο,                                   50

πρὸς αὐτοφώρων ἀμπλακημάτων διπλᾶς

ὄψεις ἀράξας αὐτὸς αὐτουργῷ χερί.

ἔπειτα μήτηρ καὶ γυνή, διπλοῦν ἔπος,

πλεκταῖσιν ἀρτάναισι λωβᾶται βίον·

τρίτον δ᾽ ἀδελφὼ δύο μίαν καθ᾽ ἡμέραν                                 55

αὐτοκτονοῦντε τὼ ταλαιπώρω μόρον

κοινὸν κατειργάσαντ᾽ ἐπαλλήλοιν χεροῖν.

νῦν δ᾽ αὖ μόνα δὴ νὼ λελειμμένα σκόπει

ὅσῳ κάκιστ᾽ ὀλούμεθ᾽, εἰ νόμου βίᾳ

ψῆφον τυράννων ἢ κράτη παρέξιμεν.                                     60

ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μὲν γυναῖχ᾽ ὅτι

ἔφυμεν, ὡς πρὸς ἄνδρας οὐ μαχουμένα.

ἔπειτα δ᾽ οὕνεκ᾽ ἀρχόμεσθ᾽ ἐκ κρεισσόνων,

καὶ ταῦτ᾽ ἀκούειν κἄτι τῶνδ᾽ ἀλγίονα.

ἐγὼ μὲν οὖν αἰτοῦσα τοὺς ὑπὸ χθονὸς                                    65

ξύγγνοιαν ἴσχειν, ὡς βιάζομαι τάδε,

τοῖς ἐν τέλει βεβῶσι πείσομαι· τὸ γὰρ

περισσὰ πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα.

Ἀντιγόνη

οὔτ᾽ ἂν κελεύσαιμ᾽ οὔτ᾽ ἄν, εἰ θέλοις ἔτι

πράσσειν, ἐμοῦ γ᾽ ἂν ἡδέως δρῴης μέτα.                                70

ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ὁποῖά σοι δοκεῖ, κεῖνον δ᾽ ἐγὼ

θάψω· καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.

φίλη μετ᾽ αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα,

ὅσια πανουργήσασ᾽. ἐπεὶ πλείων χρόνος

ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε.                               75

ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι· σοὶ δ᾽, εἰ δοκεῖ,

τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ᾽ ἀτιμάσασ᾽ ἔχε.

Ἰσμήνη

ἐγὼ μὲν οὐκ ἄτιμα ποιοῦμαι, τὸ δὲ

βίᾳ πολιτῶν δρᾶν ἔφυν ἀμήχανος.

Ἀντιγόνη

σὺ μὲν τάδ᾽ ἂν προὔχοι᾽· ἐγὼ δὲ δὴ τάφον                              80

χώσουσ᾽ ἀδελφῷ φιλτάτῳ πορεύσομαι.

Ἰσμήνη

οἴμοι ταλαίνης, ὡς ὑπερδέδοικά σου.

Ἀντιγόνη

μὴ ᾽μοῦ προτάρβει· τὸν σὸν ἐξόρθου πότμον.

Ἰσμήνη

ἀλλ᾽ οὖν προμηνύσῃς γε τοῦτο μηδενὶ

τοὔργον, κρυφῇ δὲ κεῦθε, σὺν δ᾽ αὔτως ἐγώ.                        85

Ἀντιγόνη

οἴμοι, καταύδα· πολλὸν ἐχθίων ἔσει

σιγῶσ᾽, ἐὰν μὴ πᾶσι κηρύξῃς τάδε.

Ἰσμήνη

θερμὴν ἐπὶ ψυχροῖσι καρδίαν ἔχεις.

Ἀντιγόνη

ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἀρέσκουσ᾽ οἷς μάλισθ᾽ ἁδεῖν με χρή.

Ἰσμήνη

εἰ καὶ δυνήσει γ᾽· ἀλλ᾽ ἀμηχάνων ἐρᾷς.                                   90

Ἀντιγόνη

οὐκοῦν, ὅταν δὴ μὴ σθένω, πεπαύσομαι.

Ἰσμήνη

ἀρχὴν δὲ θηρᾶν οὐ πρέπει τἀμήχανα.

Ἀντιγόνη

εἰ ταῦτα λέξεις, ἐχθαρεῖ μὲν ἐξ ἐμοῦ,

ἐχθρὰ δὲ τῷ θανόντι προσκείσει δίκῃ.

ἀλλ᾽ ἔα με καὶ τὴν ἐξ ἐμοῦ δυσβουλίαν                                   95

παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο· πείσομαι γὰρ οὐ

τοσοῦτον οὐδὲν ὥστε μὴ οὐ καλῶς θανεῖν.

Ἰσμήνη

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ σοι, στεῖχε· τοῦτο δ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι

ἄνους μὲν ἔρχει, τοῖς φίλοις δ᾽ ὀρθῶς φίλη.

Χορός

ἀκτὶς ἀελίου, τὸ κάλλιστον ἑπταπύλῳ φανὲν                       100

Θήβᾳ τῶν προτέρων φάος,

ἐφάνθης ποτ᾽, ὦ χρυσέας

ἁμέρας βλέφαρον,

Διρκαίων ὑπὲρ ῥεέθρων μολοῦσα,                                          105

τὸν λεύκασπιν Ἀργόθεν ἐκβάντα φῶτα πανσαγίᾳ

φυγάδα πρόδρομον ὀξυτέρῳ κινήσασα χαλινῷ·

ὃς ἐφ᾽ ἡμετέρᾳ γᾷ Πολυνείκους                                                110

ἀρθεὶς νεικέων ἐξ ἀμφιλόγων

ὀξέα κλάζων

ἀετὸς εἰς γᾶν ὣς ὑπερέπτα,

λευκῆς χιόνος πτέρυγι στεγανός,

πολλῶν μεθ᾽ ὅπλων                                                                     115

ξύν θ᾽ ἱπποκόμοις κορύθεσσιν.

ξύν θ᾽ ἱπποκόμοις κορύθεσσιν.

στὰς δ᾽ ὑπὲρ μελάθρων φονώσαισιν ἀμφιχανὼν κύκλῳ

λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα

ἔβα, πρίν ποθ᾽ ἁμετέρων

αἱμάτων γένυσιν πλησθῆναί τε καὶ στεφάνωμα πύργων    120

πευκάενθ᾽ Ἥφαιστον ἑλεῖν. τοῖος ἀμφὶ νῶτ᾽ ἐτάθη

πάταγος Ἄρεος, ἀντιπάλῳ δυσχείρωμα δράκοντος.           125

Ζεὺς γὰρ μεγάλης γλώσσης κόμπους

ὑπερεχθαίρει, καὶ σφας ἐσιδὼν

πολλῷ ῥεύματι προσνισσομένους

χρυσοῦ καναχῆς ὑπεροπλίαις,                                                  130

παλτῷ ῥιπτεῖ πυρὶ βαλβίδων

ἐπ᾽ ἄκρων ἤδη

νίκην ὁρμῶντ᾽ ἀλαλάξαι.

ἀντιτύπᾳ δ᾽ ἐπὶ γᾷ πέσε τανταλωθεὶς

πυρφόρος, ὃς τότε μαινομένᾳ ξὺν ὁρμᾷ                                  135

βακχεύων ἐπέπνει

ῥιπαῖς ἐχθίστων ἀνέμων.

εἶχε δ᾽ ἄλλᾳ τὰ μέν,

ἄλλα δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοις ἐπενώμα στυφελίζων μέγας Ἄρης

δεξιόσειρος.                                                                                  140

ἑπτὰ λοχαγοὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑπτὰ πύλαις

ταχθέντες ἴσοι πρὸς ἴσους ἔλιπον

Ζηνὶ τροπαίῳ πάγχαλκα τέλη,

πλὴν τοῖν στυγεροῖν, ὣ πατρὸς ἑνὸς

μητρός τε μιᾶς φύντε καθ᾽ αὑτοῖν                                            145

δικρατεῖς λόγχας στήσαντ᾽ ἔχετον

κοινοῦ θανάτου μέρος ἄμφω.

ἀλλὰ γὰρ ἁ μεγαλώνυμος ἦλθε Νίκα

τᾷ πολυαρμάτῳ ἀντιχαρεῖσα Θήβᾳ,

ἐκ μὲν δὴ πολέμων                                                                       150

τῶν νῦν θέσθαι λησμοσύναν,

θεῶν δὲ ναοὺς χοροῖς

παννυχίοις πάντας ἐπέλθωμεν, ὁ Θήβας δ᾽ ἐλελίχθων

Βάκχιος ἄρχοι.

ἀλλ᾽ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας,                                             155

Κρέων ὁ Μενοικέως [ἄρχων] νεοχμὸς

νεαραῖσι θεῶν ἐπὶ συντυχίαις

χωρεῖ, τίνα δὴ μῆτιν ἐρέσσων,

ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων                                                160

προὔθετο λέσχην,

κοινῷ κηρύγματι πέμψας;                                                         161b

Κρέων

ἄνδρες, τὰ μὲν δὴ πόλεος ἀσφαλῶς θεοὶ

πολλῷ σάλῳ σείσαντες ὤρθωσαν πάλιν.

ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ πομποῖσιν ἐκ πάντων δίχα

ἔστειλ᾽ ἱκέσθαι τοῦτο μὲν τὰ Λαΐου                                        165

σέβοντας εἰδὼς εὖ θρόνων ἀεὶ κράτη,

τοῦτ᾽ αὖθις, ἡνίκ᾽ Οἰδίπους ὤρθου πόλιν,

κἀπεὶ διώλετ᾽, ἀμφὶ τοὺς κείνων ἔτι

παῖδας μένοντας ἐμπέδοις φρονήμασιν.

ὅτ᾽ οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν                                 170

καθ᾽ ἡμέραν ὤλοντο παίσαντές τε καὶ

πληγέντες αὐτόχειρι σὺν μιάσματι,

ἐγὼ κράτη δὴ πάντα καὶ θρόνους ἔχω

γένους κατ᾽ ἀγχιστεῖα τῶν ὀλωλότων.

ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν                                    175

ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν

ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ.

ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν

μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων

ἀλλ᾽ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει                           180

κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ·

καὶ μεῖζον ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας

φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω.

ἐγὼ γάρ, ἴστω Ζεὺς ὁ πάνθ᾽ ὁρῶν ἀεί,

οὔτ᾽ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν                                         185

στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας,

οὔτ᾽ ἂν φίλον ποτ᾽ ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς

θείμην ἐμαυτῷ, τοῦτο γιγνώσκων ὅτι

ἥδ᾽ ἐστὶν ἡ σῴζουσα καὶ ταύτης ἔπι

πλέοντες ὀρθῆς τοὺς φίλους ποιούμεθα.                                190

τοιοῖσδ᾽ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾽ αὔξω πόλιν,

καὶ νῦν ἀδελφὰ τῶνδε κηρύξας ἔχω

ἀστοῖσι παίδων τῶν ἀπ᾽ Οἰδίπου πέρι·

Ἐτεοκλέα μέν, ὃς πόλεως ὑπερμαχῶν

ὄλωλε τῆσδε, πάντ᾽ ἀριστεύσας δόρει,                                   195

τάφῳ τε κρύψαι καὶ τὰ πάντ᾽ ἀφαγνίσαι

ἃ τοῖς ἀρίστοις ἔρχεται κάτω νεκροῖς.

τὸν δ᾽ αὖ ξύναιμον τοῦδε, Πολυνείκη λέγω,

ὃς γῆν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεῖς

φυγὰς κατελθὼν ἠθέλησε μὲν πυρὶ                                         200

πρῆσαι κατ᾽ ἄκρας, ἠθέλησε δ᾽ αἵματος

κοινοῦ πάσασθαι, τοὺς δὲ δουλώσας ἄγειν,

τοῦτον πόλει τῇδ᾽ ἐκκεκήρυκται τάφῳ

μήτε κτερίζειν μήτε κωκῦσαί τινα,

ἐᾶν δ᾽ ἄθαπτον καὶ πρὸς οἰωνῶν δέμας                                  205

καὶ πρὸς κυνῶν ἐδεστὸν αἰκισθέν τ᾽ ἰδεῖν.

τοιόνδ᾽ ἐμὸν φρόνημα, κοὔποτ᾽ ἔκ γ᾽ ἐμοῦ

τιμὴν προέξουσ᾽ οἱ κακοὶ τῶν ἐνδίκων·

ἀλλ᾽ ὅστις εὔνους τῇδε τῇ πόλει, θανὼν

καὶ ζῶν ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τιμήσεται.                                           210

Χορός

σοὶ ταῦτ᾽ ἀρέσκει, παῖ Μενοικέως Κρέον,

τὸν τῇδε δύσνουν κἀς τὸν εὐμενῆ πόλει·

νόμῳ δὲ χρῆσθαι παντί που πάρεστί σοι

καὶ τῶν θανόντων χὠπόσοι ζῶμεν πέρι.

Κρέων

ὡς ἂν σκοποὶ νῦν εἴτε τῶν εἰρημένων.                                    215

Χορός

νεωτέρῳ τῳ τοῦτο βαστάζειν πρόθες.

Κρέων

ἀλλ᾽ εἴσ᾽ ἑτοῖμοι τοῦ νεκροῦ γ᾽ ἐπίσκοποι.

Χορός

τί δῆτ᾽ ἂν ἄλλο τοῦτ᾽ ἐπεντέλλοις ἔτι;

Κρέων

τὸ μὴ ᾽πιχωρεῖν τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε.

Χορός

οὔκ ἔστιν οὕτω μῶρος ὃς θανεῖν ἐρᾷ.                                      220

Κρέων

καὶ μὴν ὁ μισθός γ᾽, οὗτος· ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων

ἄνδρας τὸ κέρδος πολλάκις διώλεσεν.

Φύλαξ

ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπως τάχους ὕπο

δύσπνους ἱκάνω κοῦφον ἐξάρας πόδα.

πολλὰς γὰρ ἔσχον φροντίδων ἐπιστάσεις,                             225

ὁδοῖς κυκλῶν ἐμαυτὸν εἰς ἀναστροφήν·

ψυχὴ γὰρ ηὔδα πολλά μοι μυθουμένη·

τάλας, τί χωρεῖς οἷ μολὼν δώσεις δίκην;

τλήμων, μενεῖς αὖ; κεἰ τάδ᾽ εἴσεται Κρέων

ἄλλου παρ᾽ ἀνδρός; πῶς σὺ δῆτ᾽ οὐκ ἀλγύνει;                      230

τοιαῦθ᾽ ἑλίσσων ἤνυτον σχολῇ βραδύς.

χοὔτως ὁδὸς βραχεῖα γίγνεται μακρά.

τέλος γε μέντοι δεῦρ᾽ ἐνίκησεν μολεῖν

σοί. κεἰ τὸ μηδὲν ἐξερῶ, φράσω δ᾽ ὅμως·

τῆς ἐλπίδος γὰρ ἔρχομαι δεδραγμένος,                                   235

τὸ μὴ παθεῖν ἂν ἄλλο πλὴν τὸ μόρσιμον.

Κρέων

τί δ᾽ ἐστὶν ἀνθ᾽ οὗ τήνδ᾽ ἔχεις ἀθυμίαν;

Φύλαξ

φράσαι θέλω σοι πρῶτα τἀμαυτοῦ· τὸ γὰρ

πρᾶγμ᾽ οὔτ᾽ ἔδρασ᾽ οὔτ᾽ εἶδον ὅστις ἦν ὁ δρῶν,

οὐδ᾽ ἂν δικαίως ἐς κακὸν πέσοιμί τι.                                       240

Κρέων

εὖ γε στοχάζει κἀποφάργνυσαι κύκλῳ

τὸ πρᾶγμα· δηλοῖς δ᾽ ὥς τι σημανῶν νέον.

Φύλαξ

τὰ δεινὰ γάρ τοι προστίθησ᾽ ὄκνον πολύν.

Κρέων

οὔκουν ἐρεῖς ποτ᾽, εἶτ᾽ ἀπαλλαχθεὶς ἄπει;

Φύλαξ

καὶ δὴ λέγω σοι. τὸν νεκρόν τις ἀρτίως                                  245

θάψας βέβηκε κἀπὶ χρωτὶ διψίαν

κόνιν παλύνας κἀφαγιστεύσας ἃ χρή·

Κρέων

τί φής; τίς ἀνδρῶν ἦν ὁ τολμήσας τάδε;

Φύλαξ

οὐκ οἶδ᾽· ἐκεῖ γὰρ οὔτε του γενῇδος ἦν

πλῆγμ᾽, οὐ δικέλλης ἐκβολή. στύφλος δὲ γῆ                          250

καὶ χέρσος, ἀρρὼξ οὐδ᾽ ἐπημαξευμένη

τροχοῖσιν, ἀλλ᾽ ἄσημος οὑργάτης τις ἦν.

ὅπως δ᾽ ὁ πρῶτος ἡμὶν ἡμεροσκόπος

δείκνυσι, πᾶσι θαῦμα δυσχερὲς παρῆν.

ὁ μὲν γὰρ ἠφάνιστο, τυμβήρης μὲν οὔ,                                    255

λεπτὴ δ᾽, ἄγος φεύγοντος ὥς, ἐπῆν κόνις

σημεῖα δ᾽ οὔτε θηρὸς οὔτε του κυνῶν

ἐλθόντος, οὐ σπάσαντος ἐξεφαίνετο.

λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόθουν κακοί,

φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, κἂν ἐγίγνετο                                    260

πληγὴ τελευτῶς᾽, οὐδ᾽ ὁ κωλύσων παρῆν.

εἷς γάρ τις ἦν ἕκαστος οὑξειργασμένος,

κοὐδεὶς ἐναργής, ἀλλ᾽ ἔφευγε μὴ εἰδέναι.

ἦμεν δ᾽ ἑτοῖμοι καὶ μύδρους αἴρειν χεροῖν

καὶ πῦρ διέρπειν καὶ θεοὺς ὁρκωμοτεῖν,                                 265

τὸ μήτε δρᾶσαι μήτε τῳ ξυνειδέναι

τὸ πρᾶγμα βουλεύσαντι μηδ᾽ εἰργασμένῳ.

τέλος δ᾽ ὅτ᾽ οὐδὲν ἦν ἐρευνῶσιν πλέον,

λέγει τις εἷς, ὃ πάντας ἐς πέδον κάρα

νεῦσαι φόβῳ προὔτρεψεν· οὐ γὰρ εἴχομεν                             270

οὔτ᾽ ἀντιφωνεῖν οὔθ᾽ ὅπως δρῶντες καλῶς

πράξαιμεν. ἦν δ᾽ ὁ μῦθος ὡς ἀνοιστέον

σοὶ τοὔργον εἴη τοῦτο κοὐχὶ κρυπτέον.

καὶ ταῦτ᾽ ἐνίκα, κἀμὲ τὸν δυσδαίμονα

πάλος καθαιρεῖ τοῦτο τἀγαθὸν λαβεῖν.                                  275

πάρειμι δ᾽ ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν, οἶδ᾽ ὅτι·

στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἐπῶν.

Χορός

ἄναξ, ἐμοί τοί, μή τι καὶ θεήλατον

τοὔργον τόδ᾽, ἡ ξύννοια βουλεύει πάλαι

Κρέων

παῦσαι, πρὶν ὀργῆς καὶ ᾽μὲ μεστῶσαι λέγων,                        280

μὴ ᾽φευρεθῇς ἄνους τε καὶ γέρων ἅμα.

λέγεις γὰρ οὐκ ἀνεκτὰ δαίμονας λέγων

πρόνοιαν ἴσχειν τοῦδε τοῦ νεκροῦ πέρι.

πότερον ὑπερτιμῶντες ὡς εὐεργέτην

ἔκρυπτον αὐτόν, ὅστις ἀμφικίονας                                         285

ναοὺς πυρώσων ἦλθε κἀναθήματα

καὶ γῆν ἐκείνων καὶ νόμους διασκεδῶν;

ἢ τοὺς κακοὺς τιμῶντας εἰσορᾷς θεούς;

οὔκ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα καὶ πάλαι πόλεως

ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοί,                                    290

κρυφῇ κάρα σείοντες, οὐδ᾽ ὑπὸ ζυγῷ

λόφον δικαίως εἶχον, ὡς στέργειν ἐμέ.

ἐκ τῶνδε τούτους ἐξεπίσταμαι καλῶς

παρηγμένους μισθοῖσιν εἰργάσθαι τάδε.

οὐδὲν γὰρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος                                    295

κακὸν νόμισμ᾽ ἔβλαστε. τοῦτο καὶ πόλεις

πορθεῖ, τόδ᾽ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόμων·

τόδ᾽ ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας

χρηστὰς πρὸς αἰσχρὰ πράγματ᾽ ἵστασθαι βροτῶν·

πανουργίας δ᾽ ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν                                  300

καὶ παντὸς ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι.

ὅσοι δὲ μισθαρνοῦντες ἤνυσαν τάδε,

χρόνῳ ποτ᾽ ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην.

ἀλλ᾽ εἴπερ ἴσχει Ζεὺς ἔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ σέβας,

εὖ τοῦτ᾽ ἐπίστασ᾽, ὅρκιος δέ σοι λέγω·                                    305

εἰ μὴ τὸν αὐτόχειρα τοῦδε τοῦ τάφου

εὑρόντες ἐκφανεῖτ᾽ ἐς ὀφθαλμοὺς ἐμούς,

οὐχ ὑμὶν Ἅιδης μοῦνος ἀρκέσει, πρὶν ἂν

ζῶντες κρεμαστοὶ τήνδε δηλώσηθ᾽ ὕβριν,

ἵν᾽ εἰδότες τὸ κέρδος ἔνθεν οἰστέον                                         310

τὸ λοιπὸν ἁρπάζητε, καὶ μάθηθ᾽ ὅτι

οὐκ ἐξ ἅπαντος δεῖ τὸ κερδαίνειν φιλεῖν.

ἐκ τῶν γὰρ αἰσχρῶν λημμάτων τοὺς πλείονας

ἀτωμένους ἴδοις ἂν ἢ σεσωσμένους.

Φύλαξ

εἰπεῖν τι δώσεις ἢ στραφεὶς οὕτως ἴω;                                    315

Κρέων

οὐκ οἶσθα καὶ νῦν ὡς ἀνιαρῶς λέγεις;

Φύλαξ

ἐν τοῖσιν ὠσὶν ἢ ᾽πὶ τῇ ψυχῇ δάκνει;

Κρέων

τί δὲ ῥυθμίζεις τὴν ἐμὴν λύπην ὅπου;

Φύλαξ

ὁ δρῶν σ᾽ ἀνιᾷ τὰς φρένας, τὰ δ᾽ ὦτ᾽ ἐγώ.

Κρέων

οἴμ᾽ ὡς λάλημα δῆλον ἐκπεφυκὸς εἶ.                                       320

Φύλαξ

οὔκουν τό γ᾽ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ.

Κρέων

καὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἀργύρῳ γε τὴν ψυχὴν προδούς.

Φύλαξ

φεῦ·

ἦ δεινὸν ᾧ δοκῇ γε καὶ ψευδῆ δοκεῖν.

Κρέων

κόμψευέ νυν τὴν δόξαν· εἰ δὲ ταῦτα μὴ

φανεῖτέ μοι τοὺς δρῶντας, ἐξερεῖθ᾽ ὅτι                                   325

τὰ δειλὰ κέρδη πημονὰς ἐργάζεται.

Φύλαξ

ἀλλ᾽ εὑρεθείη μὲν μάλιστ᾽· ἐὰν δέ τοι

ληφθῇ τε καὶ μή, τοῦτο γὰρ τύχη κρινεῖ,

οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλθόντα με·

καὶ νῦν γὰρ ἐκτὸς ἐλπίδος γνώμης τ᾽ ἐμῆς                             330

σωθεὶς ὀφείλω τοῖς θεοῖς πολλὴν χάριν.

Χορός

πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει.

τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν πόντου χειμερίῳ νότῳ                    335

χωρεῖ, περιβρυχίοισιν

περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν.

θεῶν τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν

ἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται

ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος

ἱππείῳ γένει πολεύων.                                                                340

κουφονόων τε φῦλον ὀρνίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει

καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν               345

σπείραισι δικτυοκλώστοις,

περιφραδὴς ἀνήρ·

κρατεῖ δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου

θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ᾽                                           350

ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῶν

οὔρειόν τ᾽ ἀκμῆτα ταῦρον.

καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ ἀστυνόμους              355

ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων

πάγων ὑπαίθρεια καὶ δύσομβρα φεύγειν βέλη

παντοπόρος· ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται

τὸ μέλλον· Ἅιδα μόνον φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται·                        360

νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς ξυμπέφρασται.

σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ ἔχων                    365

τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει,

νόμους γεραίρων χθονὸς θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν,

ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν                                          370

ξύνεστι τόλμας χάριν. μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος

γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν ὃς τάδ᾽ ἔρδει.                                 375

ἐς δαιμόνιον τέρας ἀμφινοῶ

τόδε· πῶς εἰδὼς ἀντιλογήσω

τήνδ᾽ οὐκ εἶναι παῖδ᾽ Ἀντιγόνην.

ὦ δύστηνος

καὶ δυστήνου πατρὸς Οἰδιπόδα,                                              380

τί ποτ᾽; οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν

τοῖς βασιλείοισιν ἄγουσι νόμοις

καὶ ἐν ἀφροσύνῃ καθελόντες;

Φύλαξ

ἥδ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη τοὔργον ἡ ᾽ξειργασμένη·

τήνδ᾽ εἵλομεν θάπτουσαν. ἀλλὰ ποῦ Κρέων;                         385

Χορός

ὅδ᾽ ἐκ δόμων ἄψορρος εἰς δέον περᾷ.

Κρέων

τί δ᾽ ἔστι; ποίᾳ ξύμμετρος προὔβην τύχῃ;

Φύλαξ

ἄναξ, βροτοῖσιν οὐδέν ἔστ᾽ ἀπώμοτον.

ψεύδει γὰρ ἡ ᾽πίνοια τὴν γνώμην· ἐπεὶ

σχολῇ ποθ᾽ ἥξειν δεῦρ᾽ ἂν ἐξηύχουν ἐγὼ                                390

ταῖς σαῖς ἀπειλαῖς αἷς ἐχειμάσθην τότε

ἀλλ᾽ ἡ γὰρ ἐκτὸς καὶ παρ᾽ ἐλπίδας χαρὰ

ἔοικεν ἄλλῃ μῆκος οὐδὲν ἡδονῇ,

ἥκω, δι᾽ ὅρκων καίπερ ὢν ἀπώμοτος,

κόρην ἄγων τήνδ᾽, ἣ καθῃρέθη τάφον                                    395

κοσμοῦσα. κλῆρος ἐνθάδ᾽ οὐκ ἐπάλλετο,

ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἐμὸν θοὔρμαιον, οὐκ ἄλλου, τόδε.

καὶ νῦν, ἄναξ, τήνδ᾽ αὐτός, ὡς θέλεις, λαβὼν

καὶ κρῖνε κἀξέλεγχ᾽· ἐγὼ δ᾽ ἐλεύθερος

δίκαιός εἰμι τῶνδ᾽ ἀπηλλάχθαι κακῶν.                                   400

Κρέων

ἄγεις δὲ τήνδε τῷ τρόπῳ πόθεν λαβών;

Φύλαξ

αὕτη τὸν ἄνδρ᾽ ἔθαπτε· πάντ᾽ ἐπίστασαι.

Κρέων

ἦ καὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρθῶς ἃ φῄς;

Φύλαξ

ταύτην γ᾽ ἰδὼν θάπτουσαν ὃν σὺ τὸν νεκρὸν

ἀπεῖπας. ἆρ᾽ ἔνδηλα καὶ σαφῆ λέγω;                                      405

Κρέων

καὶ πῶς ὁρᾶται κἀπίληπτος ᾑρέθη;

Φύλαξ

τοιοῦτον ἦν τὸ πρᾶγμ᾽. ὅπως γὰρ ἥκομεν,

πρὸς σοῦ τὰ δείν᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπηπειλημένοι,

πᾶσαν κόνιν σήραντες, ἣ κατεῖχε τὸν

νέκυν, μυδῶν τε σῶμα γυμνώσαντες εὖ,                                 410

καθήμεθ᾽ ἄκρων ἐκ πάγων ὑπήνεμοι,

ὀσμὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ μὴ βάλοι πεφευγότες,

ἐγερτὶ κινῶν ἄνδρ᾽ ἀνὴρ ἐπιρρόθοις

κακοῖσιν, εἴ τις τοῦδ᾽ ἀκηδήσοι πόνου.

χρόνον τάδ᾽ ἦν τοσοῦτον, ἔστ᾽ ἐν αἰθέρι                                 415

μέσῳ κατέστη λαμπρὸς ἡλίου κύκλος

καὶ καῦμ᾽ ἔθαλπε· καὶ τότ᾽ ἐξαίφνης χθονὸς

τυφὼς ἀείρας σκηπτόν οὐράνιον ἄχος,

πίμπλησι πεδίον, πᾶσαν αἰκίζων φόβην

ὕλης πεδιάδος, ἐν δ᾽ ἐμεστώθη μέγας                                      420

αἰθήρ· μύσαντες δ᾽ εἴχομεν θείαν νόσον.

καὶ τοῦδ᾽ ἀπαλλαγέντος ἐν χρόνῳ μακρῷ,

ἡ παῖς ὁρᾶται, κἀνακωκύει πικρᾶς

ὄρνιθος ὀξὺν φθόγγον, ἐς ὅταν κενῆς

εὐνῆς νεοσσῶν ὀρφανὸν βλέψῃ λέχος.                                    425

οὕτω δὲ χαὔτη, ψιλὸν ὡς ὁρᾷ νέκυν,

γόοισιν ἐξῴμωξεν, ἐκ δ᾽ ἀρὰς κακὰς

ἠρᾶτο τοῖσι τοὔργον ἐξειργασμένοις.

καὶ χερσὶν εὐθὺς διψίαν φέρει κόνιν,

ἔκ τ᾽ εὐκροτήτου χαλκέας ἄρδην πρόχου                               430

χοαῖσι τρισπόνδοισι τὸν νέκυν στέφει.

χἠμεῖς ἰδόντες ἱέμεσθα, σὺν δέ νιν

θηρώμεθ᾽ εὐθὺς οὐδὲν ἐκπεπληγμένην,

καὶ τάς τε πρόσθεν τάς τε νῦν ἠλέγχομεν

πράξεις· ἄπαρνος δ᾽ οὐδενὸς καθίστατο,                               435

ἅμ᾽ ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶς ἅμα.

τὸ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐκ κακῶν πεφευγέναι

ἥδιστον, ἐς κακὸν δὲ τοὺς φίλους ἄγειν

ἀλγεινόν· ἀλλὰ πάντα ταῦθ᾽ ἥσσω λαβεῖν

ἐμοὶ πέφυκε τῆς ἐμῆς σωτηρίας.                                               440

Κρέων

σὲ δή, σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα,

φὴς ἢ καταρνεῖ μὴ δεδρακέναι τάδε·

Ἀντιγόνη

καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή.

Κρέων

σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾖ θέλεις

ἔξω βαρείας αἰτίας ἐλεύθερον·                                                  445

σὺ δ᾽ εἰπέ μοι μὴ μῆκος, ἀλλὰ συντόμως,

ᾔδησθα κηρυχθέντα μὴ πράσσειν τάδε;

Ἀντιγόνη

ᾔδη· τί δ᾽ οὐκ ἔμελλον; ἐμφανῆ γὰρ ἦν.

Κρέων

καὶ δῆτ᾽ ἐτόλμας τούσδ᾽ ὑπερβαίνειν νόμους;

Ἀντιγόνη

οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,                                    450

οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη

τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους.

οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ

κηρύγμαθ᾽, ὥστ᾽ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν

νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ᾽ ὑπερδραμεῖν.                          455

οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε

ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾽φάνη.

τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς

φρόνημα δείσασ᾽, ἐν θεοῖσι τὴν δίκην

δώσειν· θανουμένη γὰρ ἐξῄδη, τί δ᾽ οὔ;                                   460

κεἰ μὴ σὺ προὐκήρυξας. εἰ δὲ τοῦ χρόνου

πρόσθεν θανοῦμαι, κέρδος αὔτ᾽ ἐγὼ λέγω.

ὅστις γὰρ ἐν πολλοῖσιν ἐς ἐγὼ κακοῖς

ζῇ, πῶς ὅδ᾽ Οὐχὶ κατθανὼν κέρδος φέρει;

οὕτως ἔμοιγε τοῦδε τοῦ μόρου τυχεῖν                                     465

παρ᾽ οὐδὲν ἄλγος· ἀλλ᾽ ἄν, εἰ τὸν ἐξ ἐμῆς

μητρὸς θανόντ᾽ ἄθαπτον ἠνσχόμην νέκυν,

κείνοις ἂν ἤλγουν· τοῖσδε δ᾽ οὐκ ἀλγύνομαι.

σοὶ δ᾽ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν,

σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.                                       470

Χορός

δηλοῖ τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ πατρὸς

τῆς παιδός. εἴκειν δ᾽ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

Κρέων

ἀλλ᾽ ἴσθι τοι τὰ σκλήρ᾽ ἄγαν φρονήματα

πίπτειν μάλιστα, καὶ τὸν ἐγκρατέστατον

σίδηρον ὀπτὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ                                         475

θραυσθέντα καὶ ῥαγέντα πλεῖστ᾽ ἂν εἰσίδοις·

σμικρῷ χαλινῷ δ᾽ οἶδα τοὺς θυμουμένους

ἵππους καταρτυθέντας· οὐ γὰρ ἐκπέλει

φρονεῖν μέγ᾽ ὅστις δοῦλός ἐστι τῶν πέλας.

αὕτη δ᾽ ὑβρίζειν μὲν τότ᾽ ἐξηπίστατο,                                     480

νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·

ὕβρις δ᾽, ἐπεὶ δέδρακεν, ἥδε δευτέρα,

τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.

ἦ νῦν ἐγὼ μὲν οὐκ ἀνήρ, αὕτη δ᾽ ἀνήρ,

εἰ ταῦτ᾽ ἀνατὶ τῇδε κείσεται κράτη.                                        485

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἀδελφῆς εἴθ᾽ ὁμαιμονεστέρα

τοῦ παντὸς ἡμῖν Ζηνὸς ἑρκείου κυρεῖ,

αὐτή τε χἠ ξύναιμος οὐκ ἀλύξετον

μόρου κακίστου· καὶ γὰρ οὖν κείνην ἴσον

ἐπαιτιῶμαι τοῦδε βουλεῦσαι τάφου.                                       490

καί νιν καλεῖτ᾽· ἔσω γὰρ εἶδον ἀρτίως

λυσσῶσαν αὐτὴν οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν.

φιλεῖ δ᾽ ὁ θυμὸς πρόσθεν, ᾑρῆσθαι κλοπεὺς

τῶν μηδὲν ὀρθῶς ἐν σκότῳ τεχνωμένων·

μισῶ γε μέντοι χὤταν ἐν κακοῖσί τις                                       495

ἁλοὺς ἔπειτα τοῦτο καλλύνειν θέλῃ.

Ἀντιγόνη

θέλεις τι μεῖζον ἢ κατακτεῖναί μ᾽ ἑλών;

Κρέων

ἐγὼ μὲν οὐδέν· τοῦτ᾽ ἔχων ἅπαντ᾽ ἔχω.

Ἀντιγόνη

τί δῆτα μέλλεις; ὡς ἐμοὶ τῶν σῶν λόγων

ἀρεστὸν οὐδὲν μηδ᾽ ἀρεσθείη ποτέ·                                         500

οὕτω δὲ καὶ σοὶ τἄμ᾽ ἀφανδάνοντ᾽ ἔφυ.

καίτοι πόθεν κλέος γ᾽ ἂν εὐκλεέστερον

κατέσχον ἢ τὸν αὐτάδελφον ἐν τάφῳ

τιθεῖσα; τούτοις τοῦτο πᾶσιν ἁνδάνειν

λέγοιτ᾽ ἄν, εἰ μὴ γλῶσσαν ἐγκλῄοι φόβος.                             505

ἀλλ᾽ ἡ τυραννὶς πολλά τ᾽ ἄλλ᾽ εὐδαιμονεῖ

κἄξεστιν αὐτῇ δρᾶν λέγειν θ᾽ ἃ βούλεται.

Κρέων

σὺ τοῦτο μούνη τῶνδε Καδμείων ὁρᾷς.

Ἀντιγόνη

ὁρῶσι χοὖτοι, σοὶ δ᾽ ὑπίλλουσιν στόμα.

Κρέων

σὺ δ᾽ οὐκ ἐπαιδεῖ, τῶνδε χωρὶς εἰ φρονεῖς;                             510

Ἀντιγόνη

οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν τοὺς ὁμοσπλάγχνους σέβειν.

Κρέων

οὔκουν ὅμαιμος χὠ καταντίον θανών;

Ἀντιγόνη

ὅμαιμος ἐκ μιᾶς τε καὶ ταὐτοῦ πατρός.

Κρέων

πῶς δῆτ᾽ ἐκείνῳ δυσσεβῆ τιμᾷς χάριν;

Ἀντιγόνη

οὐ μαρτυρήσει ταῦθ᾽ ὁ κατθανὼν νέκυς.                                515

Κρέων

εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ.

Ἀντιγόνη

οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ᾽ ἀδελφὸς ὤλετο.

Κρέων

πορθῶν δὲ τήνδε γῆν· ὁ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ.

Ἀντιγόνη

ὁμῶς ὅ γ᾽ Ἅιδης τοὺς νόμους τούτους ποθεῖ.

Κρέων

ἀλλ᾽ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος.                              520

Ἀντιγόνη

τίς οἶδεν εἰ κάτωθεν εὐαγῆ τάδε;

Κρέων

οὔτοι ποθ᾽ οὑχθρός, οὐδ᾽ ὅταν θάνῃ, φίλος.

Ἀντιγόνη

οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν.

Κρέων

κάτω νυν ἐλθοῦσ᾽, εἰ φιλητέον, φίλει

κείνους· ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή.                                525

Χορός

καὶ μὴν πρὸ πυλῶν ἥδ᾽ Ἰσμήνη,

φιλάδελφα κάτω δάκρυ᾽ εἰβομένη·

νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἱματόεν

ῥέθος αἰσχύνει,

τέγγουσ᾽ εὐῶπα παρειάν.                                                          530

Κρέων

σὺ δ᾽, ἣ κατ᾽ οἴκους ὡς ἔχιδν᾽ ὑφειμένη

λήθουσά μ᾽ ἐξέπινες, οὐδ᾽ ἐμάνθανον

τρέφων δύ᾽ ἄτα κἀπαναστάσεις θρόνων,

φέρ᾽, εἰπὲ δή μοι, καὶ σὺ τοῦδε τοῦ τάφου

φήσεις μετασχεῖν, ἢ ᾽ξομεῖ τὸ μὴ εἰδέναι;                                535

Ἰσμήνη

δέδρακα τοὔργον, εἴπερ ἥδ᾽ ὁμορροθεῖ

καὶ ξυμμετίσχω καὶ φέρω τῆς αἰτίας.

Ἀντιγόνη

ἀλλ᾽ οὐκ ἐάσει τοῦτό γ᾽ ἡ δίκη σ᾽, ἐπεὶ

οὔτ᾽ ἠθέλησας οὔτ᾽ ἐγὼ ᾽κοινωσάμην.

Ἰσμήνη

ἀλλ᾽ ἐν κακοῖς τοῖς σοῖσιν οὐκ αἰσχύνομαι                            540

ξύμπλουν ἐμαυτὴν τοῦ πάθους ποιουμένη.

Ἀντιγόνη

ὧν τοὔργον, Ἅιδης χοἰ κάτω ξυνίστορες·

λόγοις δ᾽ ἐγὼ φιλοῦσαν οὐ στέργω φίλην.

Ἰσμήνη

μήτοι, κασιγνήτη, μ᾽ ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ

θανεῖν τε σὺν σοὶ τὸν θανόντα θ᾽ ἁγνίσαι.                             545

Ἀντιγόνη

μή μοι θάνῃς σὺ κοινὰ μηδ᾽ ἃ μὴ ᾽θιγες

ποιοῦ σεαυτῆς. ἀρκέσω θνῄσκουσ᾽ ἐγώ.

Ἰσμήνη

καὶ τίς βίος μοι σοῦ λελειμμένῃ φίλος;

Ἀντιγόνη

Κρέοντ᾽ ἐρώτα· τοῦδε γὰρ σὺ κηδεμών.

Ἰσμήνη

τί ταῦτ᾽ ἀνιᾷς μ᾽, οὐδὲν ὠφελουμένη;                                      550

Ἀντιγόνη

ἀλγοῦσα μὲν δῆτ᾽ εἰ γελῶ γ᾽ ἐν σοὶ γελῶ.

Ἰσμήνη

τί δῆτ᾽ ἂν ἀλλὰ νῦν σ᾽ ἔτ᾽ ὠφελοῖμ᾽ ἐγώ;

Ἀντιγόνη

σῶσον σεαυτήν· οὐ φθονῶ σ᾽ ὑπεκφυγεῖν.

Ἰσμήνη

οἴμοι τάλαινα, κἀμπλάκω τοῦ σοῦ μόρου;

Ἀντιγόνη

σὺ μὲν γὰρ εἵλου ζῆν, ἐγὼ δὲ κατθανεῖν.                                555

Ἰσμήνη

ἀλλ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις.

Ἀντιγόνη

καλῶς σὺ μὲν τοῖς, τοῖς δ᾽ ἐγὼ ᾽δόκουν φρονεῖν.

Ἰσμήνη

καὶ μὴν ἴση νῷν ἐστιν ἡ ᾽ξαμαρτία.

Ἀντιγόνη

θάρσει· σὺ μὲν ζῇς, ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ πάλαι

τέθνηκεν, ὥστε τοῖς θανοῦσιν ὠφελεῖν.                                  560

Κρέων

τὼ παῖδε φημὶ τώδε τὴν μὲν ἀρτίως

ἄνουν πεφάνθαι, τὴν δ᾽ ἀφ᾽ οὗ τὰ πρῶτ᾽ ἔφυ.

Ἰσμήνη

οὐ γάρ ποτ᾽, ὦναξ, οὐδ᾽ ὃς ἂν βλάστῃ μένει

νοῦς τοῖς κακῶς πράσσουσιν, ἀλλ᾽ ἐξίσταται.

Κρέων

σοὶ γοῦν, ὅθ᾽ εἵλου σὺν κακοῖς πράσσειν κακά.                   565

Ἰσμήνη

τί γὰρ μόνῃ μοι τῆσδ᾽ ἄτερ βιώσιμον;

Κρέων

ἀλλ᾽ ἥδε μέντοι μὴ λέγ᾽· οὐ γὰρ ἔστ᾽ ἔτι.

Ἰσμήνη

ἀλλὰ κτενεῖς νυμφεῖα τοῦ σαυτοῦ τέκνου;

Κρέων

ἀρώσιμοι γὰρ χἀτέρων εἰσὶν γύαι.

Ἰσμήνη

οὐχ ὥς γ᾽ ἐκείνῳ τῇδέ τ᾽ ἦν ἡρμοσμένα.                                  570

Κρέων

κακὰς ἐγὼ γυναῖκας υἱέσι στυγῶ.

Ἀντιγόνη

ὦ φίλταθ᾽ Αἷμον, ὥς σ᾽ ἀτιμάζει πατήρ.

Κρέων

ἄγαν γε λυπεῖς καὶ σὺ καὶ τὸ σὸν λέχος.

Χορός

ἦ γὰρ στερήσεις τῆσδε τὸν σαυτοῦ γόνον;

Κρέων

Ἅιδης ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἔφυ.                            575

Χορός

δεδογμέν᾽, ὡς ἔοικε, τήνδε κατθανεῖν.

Κρέων

καὶ σοί γε κἀμοί. μὴ τριβὰς ἔτ᾽, ἀλλά νιν

κομίζετ᾽ εἴσω, δμῶες· ἐκ δὲ τοῦδε χρὴ

γυναῖκας εἶναι τάσδε μηδ᾽ ἀνειμένας.

φεύγουσι γάρ τοι χοἰ θρασεῖς, ὅταν πέλας                            580

ἤδη τὸν, Ἅιδην εἰσορῶσι τοῦ βίου.

Χορός

εὐδαίμονες οἷσι κακῶν ἄγευστος αἰών.

οἷς γὰρ ἂν σεισθῇ θεόθεν δόμος, ἄτας

οὐδὲν ἐλλείπει γενεᾶς ἐπὶ πλῆθος ἕρπον·                                585

ὅμοιον ὥστε ποντίαις οἶδμα δυσπνόοις ὅταν

Θρῄσσαισιν ἔρεβος ὕφαλον ἐπιδράμῃ πνοαῖς,

κυλίνδει βυσσόθεν κελαινὰν θῖνα καὶ                                     590

δυσάνεμοι, στόνῳ βρέμουσι δ᾽ ἀντιπλῆγες ἀκταί.

ἀρχαῖα τὰ Λαβδακιδᾶν οἴκων ὁρῶμαι

πήματα φθιτῶν ἐπὶ πήμασι πίπτοντ᾽,                                      595

οὐδ᾽ ἀπαλλάσσει γενεὰν γένος, ἀλλ᾽ ἐρείπει

θεῶν τις, οὐδ᾽ ἔχει λύσιν. νῦν γὰρ ἐσχάτας ὕπερ

ῥίζας ὃ τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις,                                 600

κατ᾽ αὖ νιν φοινία θεῶν τῶν νερτέρων

ἀμᾷ κόνις λόγου τ᾽ ἄνοια καὶ φρενῶν ἐρινύς.

τεάν, Ζεῦ, δύνασιν τίς ἀνδρῶν ὑπερβασία κατάσχοι;         605

τὰν οὔθ᾽ ὕπνος αἱρεῖ ποθ᾽ ὁ πάντ᾽ ἀγρεύων,

οὔτε θεῶν ἄκματοι μῆνες, ἀγήρῳ δὲ χρόνῳ

δυνάστας κατέχεις Ὀλύμπου μαρμαρόεσσαν αἴγλαν.        610

τό τ᾽ ἔπειτα καὶ τὸ μέλλον

καὶ τὸ πρὶν ἐπαρκέσει

νόμος ὅδ᾽, οὐδὲν ἕρπει

θνατῶν βιότῳ πάμπολύ γ᾽ ἐκτὸς ἄτας.

ἁ γὰρ δὴ πολύπλαγκτος ἐλπὶς πολλοῖς μὲν ὄνασις ἀνδρῶν,  615

πολλοῖς δ᾽ ἀπάτα κουφονόων ἐρώτων·

εἰδότι δ᾽ οὐδὲν ἕρπει, πρὶν πυρὶ θερμῷ πόδα τις

προσαύσῃ. σοφίᾳ γὰρ ἔκ του κλεινὸν ἔπος πέφανται.        620

τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ᾽ ἐσθλὸν

τῷδ᾽ ἔμμεν ὅτῳ φρένας

θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν·

πράσσει δ᾽ ὀλίγιστον χρόνον ἐκτὸς ἄτας.                              625

ὅδε μὴν Αἵμων, παίδων τῶν σῶν

νέατον γέννημ᾽· ἆρ᾽ ἀχνύμενος

τάλιδος ἥκει μόρον Ἀντιγόνης,

ἀπάτης λεχέων ὑπεραλγῶν;                                                      630

Κρέων

τάχ᾽ εἰσόμεσθα μάντεων ὑπέρτερον.

ὦ παῖ, τελείαν ψῆφον ἆρα μὴ κλύων

τῆς μελλονύμφου πατρὶ λυσσαίνων πάρει;

ἢ σοὶ μὲν ἡμεῖς πανταχῇ, δρῶντες φίλοι;

Αἵμων

πάτερ, σός εἰμι, καὶ σύ μοι γνώμας ἔχων                                635

χρηστὰς ἀπορθοῖς, αἷς ἔγωγ᾽ ἐφέψομαι.

ἐμοὶ γὰρ οὐδεὶς ἀξιώσεται γάμος

μείζων φέρεσθαι σοῦ καλῶς ἡγουμένου.

Κρέων

οὕτω γάρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν,

γνώμης πατρῴας πάντ᾽ ὄπισθεν ἑστάναι.                              640

τούτου γὰρ οὕνεκ᾽ ἄνδρες εὔχονται γονὰς

κατηκόους φύσαντες ἐν δόμοις ἔχειν,

ὡς καὶ τὸν ἐχθρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς

καὶ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί.

ὅστις δ᾽ ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα,                                           645

τί τόνδ᾽ ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ πόνους

φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων;

μή νύν ποτ᾽, ὦ παῖ, τὰς φρένας ὑφ᾽ ἡδονῆς

γυναικὸς οὕνεκ᾽ ἐκβάλῃς, εἰδὼς ὅτι

ψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται,                                 650

γυνὴ κακὴ ξύνευνος ἐν δόμοις. τί γὰρ

γένοιτ᾽ ἂν ἕλκος μεῖζον ἢ φίλος κακός;

ἀλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσμενῆ μέθες

τὴν παῖδ᾽ ἐν Αἴδου τήνδε νυμφεύειν τινί.

ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ                                         655

πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης μόνην,

ψευδῆ γ᾽ ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει,

ἀλλὰ κτενῶ. πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω Δία

ξύναιμον. εἰ γὰρ δὴ τά γ᾽ ἐγγενῆ φύσει

ἄκοσμα θρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους                                 660

ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ

χρηστός, φανεῖται κἀν πόλει δίκαιος ὤν.

ὅστις δ᾽ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται

ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς κρατύνουσιν νοεῖ,

οὐκ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν.                                665

ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε τοῦδε χρὴ κλύειν

καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία.

καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ

καλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσθαι θέλειν,

δορός τ᾽ ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον                                 670

μένειν δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην.

ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν.

αὕτη πόλεις ὄλλυσιν, ἥδ᾽ ἀναστάτους

οἴκους τίθησιν, ἥδε συμμάχου δορὸς

τροπὰς καταρρήγνυσι· τῶν δ᾽ ὀρθουμένων                           675

σῴζει τὰ πολλὰ σώμαθ᾽ ἡ πειθαρχία.

οὕτως ἀμυντέ᾽ ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις,

κοὔτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα.

κρεῖσσον γάρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐκπεσεῖν,

κοὐκ ἂν γυναικῶν ἥσσονες καλοίμεθ᾽ ἄν.                              680

Χορός

ἡμῖν μέν, εἰ μὴ τῷ χρόνῳ κεκλέμμεθα,

λέγειν φρονούντως ὧν λέγεις δοκεῖς πέρι.

Αἵμων

πάτερ, θεοὶ φύουσιν ἀνθρώποις φρένας,

πάντων ὅσ᾽ ἐστὶ κτημάτων ὑπέρτατον.

ἐγὼ δ᾽ ὅπως σὺ μὴ λέγεις ὀρθῶς τάδε,                                    685

οὔτ᾽ ἂν δυναίμην μήτ᾽ ἐπισταίμην λέγειν.

γένοιτο μεντἂν χἀτέρῳ καλῶς ἔχον.

σοῦ δ᾽ οὖν πέφυκα πάντα προσκοπεῖν ὅσα

λέγει τις ἢ πράσσει τις ἢ ψέγειν ἔχει.

τὸ γὰρ σὸν ὄμμα δεινὸν, ἀνδρὶ δημότῃ                                   690

λόγοις τοιούτοις, οἷς σὺ μὴ τέρψει κλύων·

ἐμοὶ δ᾽ ἀκούειν ἔσθ᾽ ὑπὸ σκότου τάδε,

τὴν παῖδα ταύτην οἷ᾽, ὀδύρεται πόλις,

πασῶν γυναικῶν ὡς ἀναξιωτάτη

κάκιστ᾽ ἀπ᾽ ἔργων εὐκλεεστάτων φθίνει.                               695

ἥτις τὸν αὑτῆς αὐτάδελφον ἐν φοναῖς

πεπτῶτ᾽ ἄθαπτον μήθ᾽ ὑπ᾽ ὠμηστῶν κυνῶν

εἴασ᾽ ὀλέσθαι μήθ᾽ ὑπ᾽ οἰωνῶν τινος.

οὐχ ἥδε χρυσῆς ἀξία τιμῆς λαχεῖν;

τοιάδ᾽ ἐρεμνὴ σῖγ᾽ ἐπέρχεται φάτις.                                         700

ἐμοὶ δὲ σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς, πάτερ,

οὐκ ἔστιν οὐδὲν κτῆμα τιμιώτερον,

τί γὰρ πατρὸς θάλλοντος εὐκλείας τέκνοις

ἄγαλμα μεῖζον, ἢ τί πρὸς παίδων πατρί;

μή νυν ἓν ἦθος μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει,                                  705

ὡς φὴς σύ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ᾽ ὀρθῶς ἔχειν.

ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοκεῖ,

ἢ γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν,

οὗτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί.

ἀλλ᾽ ἄνδρα, κεἴ τις ᾖ σοφός, τὸ μανθάνειν                             710

πόλλ᾽, αἰσχρὸν οὐδὲν καὶ τὸ μὴ τείνειν ἄγαν.

ὁρᾷς παρὰ ῥείθροισι χειμάρροις ὅσα

δένδρων ὑπείκει, κλῶνας ὡς ἐκσῴζεται,

τὰ δ᾽ ἀντιτείνοντ᾽ αὐτόπρεμν᾽ ἀπόλλυται.

αὕτως δὲ ναὸς ὅστις ἐγκρατῆ πόδα                                         715

τείνας ὑπείκει μηδέν, ὑπτίοις κάτω

στρέψας τὸ λοιπὸν σέλμασιν ναυτίλλεται.

ἀλλ᾽ εἶκε καὶ θυμῷ μετάστασιν δίδου.

γνώμη γὰρ εἴ τις κἀπ᾽ ἐμοῦ νεωτέρου

πρόσεστι, φήμ᾽ ἔγωγε πρεσβεύειν πολὺ                                  720

φῦναι τὸν ἄνδρα πάντ᾽ ἐπιστήμης πλέων·

εἰ δ᾽ οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῦτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν,

καὶ τῶν λεγόντων εὖ καλὸν τὸ μανθάνειν.

Χορός

ἄναξ, σέ τ᾽ εἰκός, εἴ τι καίριον λέγει,

μαθεῖν, σέ τ᾽ αὖ τοῦδ᾽· εὖ γὰρ εἴρηται διπλῇ.                         725

Κρέων

οἱ τηλικοίδε καὶ διδαξόμεσθα δὴ

φρονεῖν ὑπ᾽ ἀνδρὸς τηλικοῦδε τὴν φύσιν;

Αἵμων

μηδὲν τὸ μὴ δίκαιον· εἰ δ᾽ ἐγὼ νέος,

οὐ τὸν χρόνον χρὴ μᾶλλον ἢ τἄργα σκοπεῖν.

Κρέων

ἔργον γάρ ἐστι τοὺς ἀκοσμοῦντας σέβειν;                             730

Αἵμων

οὐδ᾽ ἂν κελεύσαιμ᾽, εὐσεβεῖν εἰς τοὺς κακούς.

Κρέων

οὐχ ἥδε γὰρ τοιᾷδ᾽ ἐπείληπται νόσῳ;

Αἵμων

οὔ φησι Θήβης τῆσδ᾽ ὁμόπτολις λεώς.

Κρέων

πόλις γὰρ ἡμῖν ἁμὲ χρὴ τάσσειν ἐρεῖ;

Αἵμων

ὁρᾷς τόδ᾽ ὡς εἴρηκας ὡς ἄγαν νέος;                                        735

Κρέων

ἄλλῳ γὰρ ἢ ᾽μοὶ χρή με τῆσδ᾽ ἄρχειν χθονός;

Αἵμων

πόλις γὰρ οὐκ ἔσθ᾽ ἥτις ἀνδρός ἐσθ᾽ ἑνός.

Κρέων

οὐ τοῦ κρατοῦντος ἡ πόλις νομίζεται;

Αἵμων

καλῶς γ᾽ ἐρήμης ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος.

Κρέων

ὅδ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ γυναικὶ συμμαχεῖ.                                          740

Αἵμων

εἴπερ γυνὴ σύ. σοῦ γὰρ οὖν προκήδομαι.

Κρέων

ὦ παγκάκιστε, διὰ δίκης ἰὼν πατρί;

Αἵμων

οὐ γὰρ δίκαιά σ᾽ ἐξαμαρτάνονθ᾽ ὁρῶ.

Κρέων

ἁμαρτάνω γὰρ τὰς ἐμὰς ἀρχὰς σέβων;

Αἵμων

οὐ γὰρ σέβεις τιμάς γε τὰς θεῶν πατῶν.                                 745

Κρέων

ὦ μιαρὸν ἦθος καὶ γυναικὸς ὕστερον.

Αἵμων

οὔ τἂν ἕλοις ἥσσω γε τῶν αἰσχρῶν ἐμέ.

Κρέων

ὁ γοῦν λόγος σοι πᾶς ὑπὲρ κείνης ὅδε.

Αἵμων

καὶ σοῦ γε κἀμοῦ, καὶ θεῶν τῶν νερτέρων.

Κρέων

ταύτην ποτ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὡς ἔτι ζῶσαν γαμεῖς.                            750

Αἵμων

ἣ δ᾽ οὖν θανεῖται καὶ θανοῦσ᾽ ὀλεῖ τινα.

Κρέων

ἦ κἀπαπειλῶν ὧδ᾽ ἐπεξέρχει θρασύς;

Αἵμων

τίς δ᾽ ἔστ᾽ ἀπειλὴ πρὸς κενὰς γνώμας λέγειν;

Κρέων

κλαίων φρενώσεις, ὢν φρενῶν αὐτὸς κενός.

Αἵμων

εἰ μὴ πατὴρ ἦσθ᾽, εἶπον ἄν σ᾽ οὐκ εὖ φρονεῖν.                       755

Κρέων

γυναικὸς ὢν δούλευμα μὴ κώτιλλέ με.

Αἵμων

βούλει λέγειν τι καὶ λέγων μηδὲν κλύειν;

Κρέων

ἄληθες; ἀλλ᾽ οὐ τόνδ᾽ Ὄλυμπον, ἴσθ᾽ ὅτι,

χαίρων ἐπὶ ψόγοισι δεννάσεις ἐμέ.

ἄγαγε τὸ μῖσος ὡς κατ᾽ ὄμματ᾽ αὐτίκα                                   760

παρόντι θνῄσκῃ πλησία τῷ νυμφίῳ.

Αἵμων

οὐ δῆτ᾽ ἔμοιγε, τοῦτο μὴ δόξῃς ποτέ,

οὔθ᾽ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλησία, σύ τ᾽ οὐδαμὰ

τοὐμὸν προσόψει κρᾶτ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρῶν,

ὡς τοῖς θέλουσι τῶν φίλων μαίνῃ συνών.                              765

Χορός

ἁνήρ, ἄναξ, βέβηκεν ἐξ ὀργῆς ταχύς·

νοῦς δ᾽ ἐστὶ τηλικοῦτος ἀλγήσας βαρύς.

Κρέων

δράτω· φρονείτω μεῖζον ἢ κατ᾽ ἄνδρ᾽ ἰών·

τὼ δ᾽ οὖν κόρα τώδ᾽ οὐκ ἀπαλλάξει μόρου.

Χορός

ἄμφω γὰρ αὐτὼ καὶ κατακτεῖναι νοεῖς;                                  770

Κρέων

οὐ τήν γε μὴ θιγοῦσαν· εὖ γὰρ οὖν λέγεις.

Χορός

μόρῳ δὲ ποίῳ καί σφε βουλεύει κτανεῖν;

Κρέων

ἄγων ἔρημος ἔνθ᾽ ἂν ᾖ βροτῶν στίβος

κρύψω πετρώδει ζῶσαν ἐν κατώρυχι,

φορβῆς τοσοῦτον ὡς ἄγος μόνον προθείς,                             775

ὅπως μίασμα πᾶσ᾽ ὑπεκφύγῃ πόλις.

κἀκεῖ τὸν Ἅιδην, ὃν μόνον σέβει θεῶν,

αἰτουμένη που τεύξεται τὸ μὴ θανεῖν,

ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ᾽ ὅτι

πόνος περισσός ἐστι τἀν Ἅιδου σέβειν.                                  780

Χορός

Ἔρως ἀνίκατε μάχαν, Ἔρως, ὃς ἐν κτήμασι πίπτεις,

ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς νεάνιδος ἐννυχεύεις,

φοιτᾷς δ᾽ ὑπερπόντιος ἔν τ᾽ ἀγρονόμοις αὐλαῖς·                   785

καί σ᾽ οὔτ᾽ ἀθανάτων φύξιμος οὐδεὶς

οὔθ᾽ ἁμερίων σέ γ᾽ ἀνθρώπων. ὁ δ᾽ ἔχων μέμηνεν.                790

σὺ καὶ δικαίων ἀδίκους φρένας παρασπᾷς ἐπὶ λώβᾳ,

σὺ καὶ τόδε νεῖκος ἀνδρῶν ξύναιμον ἔχεις ταράξας·

νικᾷ δ᾽ ἐναργὴς βλεφάρων ἵμερος εὐλέκτρου                        795

νύμφας, τῶν μεγάλων πάρεδρος ἐν ἀρχαῖς

θεσμῶν. ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς, Ἀφροδίτα.                    800

νῦν δ᾽ ἤδη ᾽γὼ καὐτὸς θεσμῶν

ἔξω φέρομαι τάδ᾽ ὁρῶν ἴσχειν δ᾽

οὐκέτι πηγὰς δύναμαι δάκρυ

τὸν παγκοίτην ὅθ᾽ ὁρῶ θάλαμον

τήνδ᾽ Ἀντιγόνην ἀνύτουσαν.                                                    805

Ἀντιγόνη

ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽, ὦ γᾶς πατρίας πολῖται, τὰν νεάταν ὁδὸν

στείχουσαν, νέατον δὲ φέγγος λεύσσουσαν ἀελίου,

κοὔποτ᾽ αὖθις. ἀλλά μ᾽ ὁ παγκοίτας Ἅιδας ζῶσαν ἄγει     810

τὰν Ἀχέροντος

ἀκτάν, οὔθ᾽ ὑμεναίων ἔγκληρον, οὔτ᾽ ἐπινύμφειός

πώ μέ τις ὕμνος ὕμνησεν, ἀλλ᾽ Ἀχέροντι νυμφεύσω.           815

Χορός

οὐκοῦν κλεινὴ καὶ ἔπαινον ἔχουσ᾽

ἐς τόδ᾽ ἀπέρχει κεῦθος νεκύων,

οὔτε φθινάσιν πληγεῖσα νόσοις

οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσ᾽,                                                 820

ἀλλ᾽ αὐτόνομος ζῶσα μόνη δὴ

θνητῶν Ἅιδην καταβήσει.

Ἀντιγόνη

ἤκουσα δὴ λυγρότατον ὀλέσθαι τὰν Φρυγίαν ξέναν

Ταντάλου Σιπύλῳ πρὸς ἄκρῳ, τὰν κισσὸς ὡς ἀτενὴς         825

πετραία βλάστα δάμασεν, καί νιν ὄμβροι τακομέναν,

ὡς φάτις ἀνδρῶν,

χιών τ᾽ οὐδαμὰ λείπει, τέγγει δ᾽ ὑπ᾽ ὀφρύσι παγκλαύτοις  830

δειράδας·   με δαίμων ὁμοιοτάταν κατευνάζει.

Χορός

ἀλλὰ θεός τοι καὶ θεογεννής,

ἡμεῖς δὲ βροτοὶ καὶ θνητογενεῖς.                                              835

καίτοι φθιμένῃ μέγα κἀκοῦσαι

τοῖς ἰσοθέοις σύγκληρα λαχεῖν.

ζῶσαν καὶ ἔπειτα θανοῦσαν.

Ἀντιγόνη

οἴμοι γελῶμαι. τί με, πρὸς θεῶν πατρῴων.

οὐκ οἰχομέναν ὑβρίζεις, ἀλλ᾽ ἐπίφαντον;                                840

ὦ πόλις, ὦ πόλεως πολυκτήμονες ἄνδρες·

ἰὼ Διρκαῖαι κρῆναι

Θήβας τ᾽ εὐαρμάτου ἄλσος, ἔμπας ξυμμάρτυρας ὔμμ᾽ ἐπικτῶμαι,    845

οἵα φίλων ἄκλαυτος, οἵοις νόμοις

πρὸς ἕργμα τυμβόχωστον ἔρχομαι τάφου ποταινίου·

ἰὼ δύστανος, βροτοῖς οὔτε νεκροῖς κυροῦσα                         850

μέτοικος οὐ ζῶσιν, οὐ θανοῦσιν.

Χορός

προβᾶσ᾽ ἐπ᾽ ἔσχατον θράσους

ὑψηλὸν ἐς Δίκας βάθρον

προσέπεσες, ὦ τέκνον, πολύ·                                                    855

πατρῷον δ᾽ ἐκτίνεις τιν᾽ ἆθλον.

Ἀντιγόνη

ἔψαυσας ἀλγεινοτάτας ἐμοὶ μερίμνας,

πατρὸς τριπόλιστον οἶκτον τού τε πρόπαντος

ἁμετέρου πότμου κλεινοῖς Λαβδακίδαισιν.                           860

ἰὼ ματρῷαι λέκτρων

ἆται κοιμήματά τ᾽ αὐτογέννητ᾽ ἐμῷ πατρὶ δυσμόρου ματρός,          865

οἵων ἐγώ ποθ᾽ ἁ ταλαίφρων ἔφυν·

πρὸς οὓς ἀραῖος ἄγαμος ἅδ᾽ ἐγὼ μέτοικος ἔρχομαι.

ἰὼ δυσπότμων κασίγνητε γάμων κυρήσας,                           870

θανὼν ἔτ᾽ οὖσαν κατήναρές με.

Χορός

σέβειν μὲν εὐσέβειά τις,

κράτος δ᾽ ὅτῳ κράτος μέλει

παραβατὸν οὐδαμᾷ πέλει·

σὲ δ᾽ αὐτόγνωτος ὤλεσ᾽ ὀργά.                                                  875

Ἀντιγόνη

ἄκλαυτος, ἄφιλος, ἀνυμέναιος ταλαίφρων ἄγομαι

τὰν πυμάταν ὁδόν. οὐκέτι μοι τόδε

λαμπάδος ἱερὸν ὄμμα

θέμις ὁρᾶν ταλαίνᾳ.                                                                    880

τὸν δ᾽ ἐμὸν πότμον ἀδάκρυτον

οὐδεὶς φίλων στενάζει.

Κρέων

ἆρ᾽ ἴστ᾽, ἀοιδὰς καὶ γόους πρὸ τοῦ θανεῖν

ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς παύσαιτ᾽ ἄν, εἰ χρείη λέγειν;

οὐκ ἄξεθ᾽ ὡς τάχιστα; καὶ κατηρεφεῖ                                      885

τύμβῳ περιπτύξαντες, ὡς εἴρηκ᾽ ἐγώ,

ἄφετε μόνην ἔρημον, εἴτε χρῇ θανεῖν

εἴτ᾽ ἐν τοιαύτῃ ζῶσα τυμβεύειν στέγῃ·

ἡμεῖς γὰρ ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην

μετοικίας δ᾽ οὖν τῆς ἄνω στερήσεται.                                     890

Ἀντιγόνη

ὦ τύμβος, ὦ νυμφεῖον, ὦ κατασκαφὴς

οἴκησις ἀείφρουρος, οἷ πορεύομαι

πρὸς τοὺς ἐμαυτῆς, ὧν ἀριθμὸν ἐν νεκροῖς

πλεῖστον δέδεκται Φερσέφασσ᾽ ὀλωλότων·

ὧν λοισθία ᾽γὼ καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ                                   895

κάτειμι, πρίν μοι μοῖραν ἐξήκειν βίου.

ἐλθοῦσα μέντοι κάρτ᾽ ἐν ἐλπίσιν τρέφω

φίλη μὲν ἥξειν πατρί, προσφιλὴς δὲ σοί,

μῆτερ, φίλη δὲ σοί, κασίγνητον κάρα·

ἐπεὶ θανόντας αὐτόχειρ ὑμᾶς ἐγὼ                                            900

ἔλουσα κἀκόσμησα κἀπιτυμβίους

χοὰς ἔδωκα. νῦν δέ Πολύνεικες, τὸ σὸν

δέμας περιστέλλουσα τοιάδ᾽ ἄρνυμαι.

καίτοι σ᾽ ἐγὼ ᾽τίμησα τοῖς φρονοῦσιν εὖ.

οὐ γάρ ποτ᾽ οὔτ᾽ ἄν, εἰ τέκνων μήτηρ ἔφυν,                           905

οὔτ᾽ εἰ πόσις μοι κατθανὼν ἐτήκετο,

βίᾳ πολιτῶν τόνδ᾽ ἂν ᾐρόμην πόνον.

τίνος νόμου δὴ ταῦτα πρὸς χάριν λέγω;

πόσις μὲν ἄν μοι κατθανόντος ἄλλος ἦν,

καὶ παῖς ἀπ᾽ ἄλλου φωτός, εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον,                     910

μητρὸς δ᾽ ἐν Ἅιδου καὶ πατρὸς κεκευθότοιν

οὐκ ἔστ᾽ ἀδελφὸς ὅστις ἂν βλάστοι ποτέ.

τοιῷδε μέντοι σ᾽ ἐκπροτιμήσασ᾽ ἐγὼ

νόμῳ Κρέοντι ταῦτ᾽ ἔδοξ᾽ ἁμαρτάνειν

καὶ δεινὰ τολμᾶν, ὦ κασίγνητον κάρα.                                  915

καὶ νῦν ἄγει με διὰ χερῶν οὕτω λαβὼν

ἄλεκτρον, ἀνυμέναιον, οὔτε του γάμου

μέρος λαχοῦσαν οὔτε παιδείου τροφῆς,

ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἔρημος πρὸς φίλων ἡ δύσμορος

ζῶσ᾽ εἰς θανόντων ἔρχομαι κατασκαφάς.                              920

ποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην;

τί χρή με τὴν δύστηνον ἐς θεοὺς ἔτι

βλέπειν; τίν᾽ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ

τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾽, ἐκτησάμην.

ἀλλ᾽ εἰ μὲν οὖν τάδ᾽ ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά,                                925

παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες·

εἰ δ᾽ οἵδ᾽ ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ

πάθοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ.

Χορός

ἔτι τῶν αὐτῶν ἀνέμων αὑταὶ

ψυχῆς ῥιπαὶ τήνδε γ᾽ ἔχουσιν.                                                   930

Κρέων

τοιγὰρ τούτων τοῖσιν ἄγουσιν

κλαύμαθ᾽ ὑπάρξει βραδυτῆτος ὕπερ.

Ἀντιγόνη

οἴμοι, θανάτου τοῦτ᾽ ἐγγυτάτω

τοὔπος ἀφῖκται.

Χορός

θαρσεῖν οὐδὲν παραμυθοῦμαι                                                  935

μὴ οὐ τάδε ταύτῃ κατακυροῦσθαι.

Ἀντιγόνη

ὦ γῆς Θήβης ἄστυ πατρῷον

καὶ θεοὶ προγενεῖς,

ἄγομαι δὴ κοὐκέτι μέλλω.

λεύσσετε, Θήβης οἱ κοιρανίδαι                                                 940

τὴν βασιλειδᾶν μούνην λοιπήν,

οἷα πρὸς οἵων ἀνδρῶν πάσχω,

τὴν εὐσεβίαν σεβίσασα.

Χορός

ἔτλα καὶ Δανάας οὐράνιον φῶς

ἀλλάξαι δέμας ἐν χαλκοδέτοις αὐλαῖς·                                   945

κρυπτομένα δ᾽ ἐν τυμβήρει θαλάμῳ κατεζεύχθη·

καίτοι καὶ γενεᾷ τίμιος, ὦ παῖ παῖ,

καὶ Ζηνὸς ταμιεύεσκε γονὰς χρυσορύτους.                           950

ἀλλ᾽ ἁ μοιριδία τις δύνασις δεινά·

οὔτ᾽ ἄν νιν ὄλβος οὔτ᾽ Ἄρης, οὐ πύργος, οὐχ ἁλίκτυποι

κελαιναὶ νᾶες ἐκφύγοιεν.

ζεύχθη δ᾽ ὀξύχολος παῖς ὁ Δρύαντος,                                     955

Ἠδωνῶν βασιλεύς, κερτομίοις ὀργαῖς

ἐκ Διονύσου πετρώδει κατάφαρκτος ἐν δεσμῷ.

οὕτω τᾶς μανίας δεινὸν ἀποστάζει

ἀνθηρόν τε μένος. κεῖνος ἐπέγνω μανίαις                               960

ψαύων τὸν θεὸν ἐν κερτομίοις γλώσσαις.

παύεσκε μὲν γὰρ ἐνθέους γυναῖκας εὔιόν τε πῦρ,

φιλαύλους τ᾽ ἠρέθιζε Μούσας.                                                 965

παρὰ δὲ κυανεᾶν πελάγει διδύμας ἁλὸς

ἀκταὶ Βοσπόριαι ἥδ᾽ ὁ Θρῃκῶν ἄξενος

Σαλμυδησσός, ἵν᾽ ἀγχίπτολις Ἄρης                                        970

δισσοῖσι Φινείδαις

εἶδεν ἀρατὸν ἕλκος

τυφλωθὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος

ἀλαὸν ἀλαστόροισιν ὀμμάτων κύκλοις

ἀραχθέντων, ὑφ᾽ αἱματηραῖς                                                    975

χείρεσσι καὶ κερκίδων ἀκμαῖσιν.

κατὰ δὲ τακόμενοι μέλεοι μελέαν πάθαν

κλαῖον, ματρὸς ἔχοντες ἀνύμφευτον γονάν·                          980

ἁ δὲ σπέρμα μὲν ἀρχαιογόνων

ἄντασ᾽ Ἐρεχθειδᾶν,

τηλεπόροις δ᾽ ἐν ἄντροις

τράφη θυέλλαισιν ἐν πατρῴαις

Βορεὰς ἅμιππος ὀρθόποδος ὑπὲρ πάγου                               985

θεῶν παῖς. ἀλλὰ κἀπ᾽ ἐκείνᾳ

Μοῖραι μακραίωνες ἔσχον, ὦ παῖ.

Τειρεσίας

Θήβης ἄνακτες, ἥκομεν κοινὴν ὁδὸν

δύ᾽ ἐξ ἑνὸς βλέποντε· τοῖς τυφλοῖσι γὰρ

αὕτη κέλευθος ἐκ προηγητοῦ πέλει.                                        990

Κρέων

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, νέον;

Τειρεσίας

ἐγὼ διδάξω, καὶ σὺ τῷ μάντει πιθοῦ.

Κρέων

οὔκουν πάρος γε σῆς ἀπεστάτουν φρενός.

Τειρεσίας

τοιγὰρ δι᾽ ὀρθῆς τήνδ᾽ ἐναυκλήρεις πόλιν.

Κρέων

ἔχω πεπονθὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα.                                          995

Τειρεσίας

φρόνει βεβὼς αὖ νῦν ἐπὶ ξυροῦ τύχης.

Κρέων

τί δ᾽ ἔστιν; ὡς ἐγὼ τὸ σὸν φρίσσω στόμα.

Τειρεσίας

γνώσει, τέχνης σημεῖα τῆς ἐμῆς κλύων.

εἰς γὰρ παλαιὸν θᾶκον ὀρνιθοσκόπον

ἵζων, ἵν᾽ ἦν μοι παντὸς οἰωνοῦ λιμήν,                                      1000

ἀγνῶτ᾽ ἀκούω φθόγγον ὀρνίθων, κακῷ

κλάζοντας οἴστρῳ καὶ βεβαρβαρωμένῳ.

καὶ σπῶντας ἐν χηλαῖσιν ἀλλήλους φοναῖς

ἔγνων· πτερῶν γὰρ ῥοῖβδος οὐκ ἄσημος ἦν.

εὐθὺς δὲ δείσας ἐμπύρων ἐγευόμην                                         1005

βωμοῖσι παμφλέκτοισιν· ἐκ δὲ θυμάτων

Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σποδῷ

μυδῶσα κηκὶς μηρίων ἐτήκετο

κἄτυφε κἀνέπτυε, καὶ μετάρσιοι

χολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταρρυεῖς                                       1010

μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκειντο πιμελῆς.

τοιαῦτα παιδὸς τοῦδ᾽ ἐμάνθανον πάρα,

φθίνοντ᾽ ἀσήμων ὀργίων μαντεύματα.

ἐμοὶ γὰρ οὗτος ἡγεμών, ἄλλοις δ᾽ ἐγώ.

καὶ ταῦτα τῆς σῆς ἐκ φρενὸς νοσεῖ πόλις.                              1015

βωμοὶ γὰρ ἡμῖν ἐσχάραι τε παντελεῖς

πλήρεις ὑπ᾽ οἰωνῶν τε καὶ κυνῶν βορᾶς

τοῦ δυσμόρου πεπτῶτος Οἰδίπου γόνου.

κᾆτ᾽ οὐ δέχονται θυστάδας λιτὰς ἔτι

θεοὶ παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲ μηρίων φλόγα,                                       1020

οὐδ᾽ ὄρνις εὐσήμους ἀπορροιβδεῖ βοάς

ἀνδροφθόρου βεβρῶτες αἵματος λίπος.

ταῦτ᾽ οὖν, τέκνον, φρόνησον. ἀνθρώποισι γὰρ

τοῖς πᾶσι κοινόν ἐστι τοὐξαμαρτάνειν·

ἐπεὶ δ᾽ ἁμάρτῃ, κεῖνος οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἀνὴρ                                  1025

ἄβουλος οὐδ᾽ ἄνολβος, ὅστις ἐς κακὸν

πεσὼν ἀκῆται μηδ᾽ ἀκίνητος πέλῃ.

αὐθαδία τοι σκαιότητ᾽ ὀφλισκάνει.

ἀλλ᾽ εἶκε τῷ θανόντι μηδ᾽ ὀλωλότα

κέντει· τίς ἀλκὴ τὸν θανόντ᾽ ἐπικτανεῖν;                                 1030

εὖ σοι φρονήσας εὖ λέγω. τὸ μανθάνειν δ᾽

ἥδιστον εὖ λέγοντος, εἰ κέρδος λέγοι.

Κρέων

ὦ πρέσβυ, πάντες ὥστε τοξόται σκοποῦ

τοξεύετ᾽ ἀνδρὸς τοῦδε, κοὐδὲ μαντικῆς

ἄπρακτος ὑμῖν εἰμι· τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους                                  1035

ἐξημπόλημαι κἀμπεφόρτισμαι πάλαι.

κερδαίνετ᾽, ἐμπολᾶτε τἀπὸ Σάρδεων

ἤλεκτρον, εἰ βούλεσθε, καὶ τὸν Ἰνδικὸν

χρυσόν· τάφῳ δ᾽ ἐκεῖνον οὐχὶ κρύψετε,

οὐδ᾽ εἰ θέλουσ᾽, οἱ Ζηνὸς αἰετοὶ βορὰν                                   1040

φέρειν νιν ἁρπάζοντες ἐς Διὸς θρόνους,

οὐδ᾽ ὣς μίασμα τοῦτο μὴ τρέσας ἐγὼ

θάπτειν παρήσω κεῖνον· εὖ γὰρ οἶδ᾽ ὅτι

θεοὺς μιαίνειν οὔτις ἀνθρώπων σθένει.

πίπτουσι δ᾽, ὦ γεραιὲ Τειρεσία, βροτῶν                                 1045

χοἰ πολλὰ δεινοὶ πτώματ᾽ αἴσχρ᾽, ὅταν λόγους

αἰσχροὺς καλῶς λέγωσι τοῦ κέρδους χάριν.

Τειρεσίας

φεῦ.

ἆρ᾽ οἶδεν ἀνθρώπων τις, ἆρα φράζεται,

Κρέων

τί χρῆμα; ποῖον τοῦτο πάγκοινον λέγεις;

Τειρεσίας

ὅσῳ κράτιστον κτημάτων εὐβουλία;                                       1050

Κρέων

ὅσῳπερ, οἶμαι, μὴ φρονεῖν πλείστη βλάβη.

Τειρεσίας

ταύτης σὺ μέντοι τῆς νόσου πλήρης ἔφυς.

Κρέων

οὐ βούλομαι τὸν μάντιν ἀντειπεῖν κακῶς.

Τειρεσίας

καὶ μὴν λέγεις, ψευδῆ με θεσπίζειν λέγων.

Κρέων

τὸ μαντικὸν γὰρ πᾶν φιλάργυρον γένος.                               1055

Τειρεσίας

τὸ δ᾽ ἐκ τυράννων αἰσχροκέρδειαν φιλεῖ.

Κρέων

ἆρ᾽ οἶσθα ταγοὺς ὄντας ἃν λέγῃς λέγων;

Τειρεσίας

οἶδ᾽· ἐξ ἐμοῦ γὰρ τήνδ᾽ ἔχεις σώσας πόλιν.

Κρέων

σοφὸς σὺ μάντις, ἀλλὰ τἀδικεῖν φιλῶν.

Τειρεσίας

ὄρσεις με τἀκίνητα διὰ φρενῶν φράσαι.                                1060

Κρέων

κίνει, μόνον δὲ μὴ ᾽πὶ κέρδεσιν λέγων.

Τειρεσίας

οὕτω γὰρ ἤδη καὶ δοκῶ τὸ σὸν μέρος.

Κρέων

ὡς μὴ ᾽μπολήσων ἴσθι τὴν ἐμὴν φρένα.

Τειρεσίας

ἀλλ᾽ εὖ γέ τοι κάτισθι μὴ πολλοὺς ἔτι

τρόχους ἁμιλλητῆρας ἡλίου τελεῖν,                                         1065

ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα

νέκυν νεκρῶν ἀμοιβὸν ἀντιδοὺς ἔσει,

ἀνθ᾽ ὧν ἔχεις μὲν τῶν ἄνω βαλὼν κάτω

ψυχήν τ᾽ ἀτίμως ἐν τάφῳ κατῴκισας,

ἔχεις δὲ τῶν κάτωθεν ἐνθάδ᾽ αὖ θεῶν                                     1070

ἄμοιρον, ἀκτέριστον, ἀνόσιον νέκυν.

ὧν οὔτε σοὶ μέτεστιν οὔτε τοῖς ἄνω

θεοῖσιν, ἀλλ᾽ ἐκ σοῦ βιάζονται τάδε.

τούτων σε λωβητῆρες ὑστεροφθόροι

λοχῶσιν Ἅιδου καὶ θεῶν Ἐρινύες,                                          1075

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδε ληφθῆναι κακοῖς.

καὶ ταῦτ᾽ ἄθρησον εἰ κατηργυρωμένος

λέγω· φανεῖ γὰρ οὐ μακροῦ χρόνου τριβὴ

ἀνδρῶν γυναικῶν σοῖς δόμοις κωκύματα.

ἐχθραὶ δὲ πᾶσαι συνταράσσονται πόλεις,                             1080

ὅσων σπαράγματ᾽ ἢ κύνες καθήγνισαν

ἢ θῆρες ἤ τις πτηνὸς οἰωνός, φέρων

ἀνόσιον ὀσμὴν ἑστιοῦχον ἐς πόλιν.

τοιαῦτά σου, λυπεῖς γάρ, ὥστε τοξότης

ἀφῆκα θυμῷ, καρδίας τοξεύματα                                            1085

βέβαια, τῶν σὺ θάλπος οὐχ ὑπεκδραμεῖ.

ὦ παῖ, σὺ δ᾽ ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους, ἵνα

τὸν θυμὸν οὗτος ἐς νεωτέρους ἀφῇ,

καὶ γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχαιτέραν

τὸν νοῦν τ᾽ ἀμείνω τῶν φρενῶν ἢ νῦν φέρει.                          1090

Χορός

ἁνήρ, ἄναξ, βέβηκε δεινὰ θεσπίσας·

ἐπιστάμεσθα δ᾽, ἐξ ὅτου λευκὴν ἐγὼ

τήνδ᾽ ἐκ μελαίνης ἀμφιβάλλομαι τρίχα,

μή πώ ποτ᾽ αὐτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λακεῖν.

Κρέων

ἔγνωκα καὐτὸς καὶ ταράσσομαι φρένας.                               1095

τό τ᾽ εἰκαθεῖν γὰρ δεινόν, ἀντιστάντα δὲ

ἄτῃ πατάξαι θυμὸν ἐν δεινῷ πάρα.

Χορός

εὐβουλίας δεῖ, παῖ Μενοικέως, λαβεῖν.

Κρέων

τί δῆτα χρὴ δρᾶν; φράζε. πείσομαι δ᾽ ἐγώ.

Χορός

ἐλθὼν κόρην μὲν ἐκ κατώρυχος στέγης                                  1100

ἄνες, κτίσον δὲ τῷ προκειμένῳ, τάφον.

Κρέων

καὶ ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς καὶ δοκεῖς παρεικαθεῖν;

Χορός

ὅσον γ᾽, ἄναξ, τάχιστα· συντέμνουσι γὰρ

θεῶν ποδώκεις τοὺς κακόφρονας βλάβαι.

Κρέων

οἴμοι· μόλις μέν, καρδίας δ᾽ ἐξίσταμαι                                    1105

τὸ δρᾶν· ἀνάγκῃ δ᾽ οὐχὶ δυσμαχητέον.

Χορός

δρᾶ νυν τάδ᾽ ἐλθὼν μηδ᾽ ἐπ᾽ ἄλλοισιν τρέπε.

Κρέων

ὧδ᾽ ὡς ἔχω στείχοιμ᾽ ἄν· ἴτ᾽ ἴτ᾽ ὀπάονες,

οἵ τ᾽ ὄντες οἵ τ᾽ ἀπόντες, ἀξίνας χεροῖν

ὁρμᾶσθ᾽ ἑλόντες εἰς ἐπόψιον τόπον.                                        1110

ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ δόξα τῇδ᾽ ἐπεστράφη,

αὐτός τ᾽ ἔδησα καὶ παρὼν ἐκλύσομαι.

δέδοικα γὰρ μὴ τοὺς καθεστῶτας νόμους

ἄριστον ᾖ σῴζοντα τὸν βίον τελεῖν.

Χορός

πολυώνυμε, Καδμείας νύμφας ἄγαλμα                                   1115

καὶ Διὸς βαρυβρεμέτα

γένος, κλυτὰν ὃς ἀμφέπεις

Ἰταλίαν, μέδεις δὲ

παγκοίνοις, Ἐλευσινίας

Δῃοῦς ἐν κόλποις, Βακχεῦ Βακχᾶν                                          1120

ὁ ματρόπολιν Θήβαν

ναιετῶν παρ᾽ ὑγρῶν

Ἰσμηνοῦ ῥείθρων ἀγρίου τ᾽ ἐπὶ σπορᾷ δράκοντος               1125

σὲ δ᾽ ὑπὲρ διλόφου πέτρας στέροψ ὄπωπε

λιγνύς, ἔνθα Κωρύκιαι

στείχουσι νύμφαι Βακχίδες,

Κασταλίας τε νᾶμα.                                                                    1130

καί σε Νυσαίων ὀρέων

κισσήρεις ὄχθαι χλωρά τ᾽ ἀκτὰ

πολυστάφυλος πέμπει,

ἀμβρότων ἐπέων

εὐαζόντων Θηβαΐας ἐπισκοποῦντ᾽ ἀγυιάς·                             1135

τὰν ἐκ πᾶσαι τιμᾷς ὑπερτάταν πόλεων

ματρὶ σὺν κεραυνίᾳ·

καὶ νῦν, ὡς βιαίας ἔχεται                                                            1140

πάνδαμος πόλις ἐπὶ νόσου,

μολεῖν καθαρσίῳ ποδὶ Παρνασίαν ὑπὲρ κλιτὺν

ἢ στονόεντα πορθμόν.                                                                1145

ἰὼ πῦρ πνειόντων χοράγ᾽ ἄστρων, νυχίων

φθεγμάτων ἐπίσκοπε,

παῖ Διὸς γένεθλον, προφάνηθ᾽

ὦναξ, σαῖς ἅμα περιπόλοις                                                       1150

Θυίαισιν, αἵ σε μαινόμεναι πάννυχοι χορεύουσι

τὸν ταμίαν Ἴακχον.

Ἄγγελος

Κάδμου πάροικοι καὶ δόμων Ἀμφίονος,                                1155

οὐκ ἔσθ᾽ ὁποῖον στάντ᾽ ἂν ἀνθρώπου βίον

οὔτ᾽ αἰνέσαιμ᾽ ἂν οὔτε μεμψαίμην ποτέ.

τύχη γὰρ ὀρθοῖ καὶ τύχη καταρρέπει

τὸν εὐτυχοῦντα τόν τε δυστυχοῦντ᾽ ἀεί·

καὶ μάντις οὐδεὶς τῶν καθεστώτων βροτοῖς.                         1160

Κρέων γὰρ ἦν ζηλωτός, ὡς ἐμοί, ποτέ,

σώσας μὲν ἐχθρῶν τήνδε Καδμείαν χθόνα

λαβών τε χώρας παντελῆ μοναρχίαν

ηὔθυνε, θάλλων εὐγενεῖ τέκνων σπορᾷ·

καὶ νῦν ἀφεῖται πάντα. τὰς γὰρ ἡδονὰς                                 1165

ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίθημ᾽ ἐγὼ

ζῆν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν.

πλούτει τε γὰρ κατ᾽ οἶκον, εἰ βούλει, μέγα

καὶ ζῆ τύραννον σχῆμ᾽ ἔχων· ἐὰν δ᾽ ἀπῇ

τούτων τὸ χαίρειν, τἄλλ᾽ ἐγὼ καπνοῦ σκιᾶς                         1170

οὐκ ἂν πριαίμην ἀνδρὶ πρὸς τὴν ἡδονήν.

Χορός

τί δ᾽ αὖ τόδ᾽ ἄχθος βασιλέων ἥκεις φέρων;

Ἄγγελος

τεθνᾶσιν. οἱ δὲ ζῶντες αἴτιοι θανεῖν.

Χορός

καὶ τίς φονεύει; τίς δ᾽ ὁ κείμενος; λέγε.

Ἄγγελος

Αἵμων ὄλωλεν· αὐτόχειρ δ᾽ αἱμάσσεται.                                1175

Χορός

πότερα πατρῴας ἢ πρὸς οἰκείας χερός;

Ἄγγελος

αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ, πατρὶ μηνίσας φόνου.

Χορός

ὦ μάντι, τοὔπος ὡς ἄρ᾽ ὀρθὸν ἤνυσας.

Ἄγγελος

ὡς ὧδ᾽ ἐχόντων τἄλλα βουλεύειν πάρα.

Χορός

καὶ μὴν ὁρῶ τάλαιναν Εὐρυδίκην ὁμοῦ                                  1180

δάμαρτα τὴν Κρέοντος. ἐκ δὲ δωμάτων

ἤτοι κλύουσα παιδὸς ἢ τύχῃ πάρα.

Εὐρυδίκη

ὦ πάντες ἀστοί, τῶν λόγων ἐπῃσθόμην

πρὸς ἔξοδον στείχουσα, Παλλάδος θεᾶς

ὅπως ἱκοίμην εὐγμάτων προσήγορος.                                     1185

καὶ τυγχάνω τε κλῇθρ᾽ ἀνασπαστοῦ πύλης

χαλῶσα καί με φθόγγος οἰκείου κακοῦ

βάλλει δι᾽ ὤτων· ὑπτία δὲ κλίνομαι

δείσασα πρὸς δμωαῖσι κἀποπλήσσομαι

ἀλλ᾽ ὅστις ἦν ὁ μῦθος αὖθις εἴπατε·                                         1190

κακῶν γὰρ οὐκ ἄπειρος οὖσ᾽ ἀκούσομαι.

Ἄγγελος

ἐγώ, φίλη δέσποινα, καὶ παρὼν ἐρῶ

κοὐδὲν παρήσω τῆς ἀληθείας ἔπος.

τί γάρ σε μαλθάσσοιμ᾽ ἂν ὧν ἐς ὕστερον

ψεῦσται φανούμεθ᾽; ὀρθὸν ἁλήθει᾽ ἀεί.                                  1195

ἐγὼ δὲ σῷ ποδαγὸς ἑσπόμην πόσει

πεδίον ἐπ᾽ ἄκρον, ἔνθ᾽ ἔκειτο νηλεὲς

κυνοσπάρακτον σῶμα Πολυνείκους ἔτι·

καὶ τὸν μέν, αἰτήσαντες ἐνοδίαν θεὸν

Πλούτωνά τ᾽ ὀργὰς εὐμενεῖς κατασχεθεῖν                             1200

λούσαντες ἁγνὸν λουτρόν, ἐν νεοσπάσιν

θαλλοῖς ὃ δὴ λέλειπτο συγκατῄθομεν,

καὶ τύμβον ὀρθόκρανον οἰκείας χθονὸς

χώσαντες αὖθις πρὸς λιθόστρωτον κόρης

νυμφεῖον Ἅιδου κοῖλον εἰσεβαίνομεν.                                    1205

φωνῆς δ᾽ ἄπωθεν ὀρθίων κωκυμάτων

κλύει τις ἀκτέριστον ἀμφὶ παστάδα,

καὶ δεσπότῃ Κρέοντι σημαίνει μολών.

τῷ δ᾽ ἀθλίας ἄσημα περιβαίνει βοῆς

ἕρποντι μᾶλλον ἆσσον, οἰμώξας δ᾽ ἔπος                                1210

ἵησι δυσθρήνητον· ὦ τάλας ἐγώ,

ἆρ᾽ εἰμὶ μάντις; ἆρα δυστυχεστάτην

κέλευθον ἕρπω τῶν παρελθουσῶν ὁδῶν;

παιδός με σαίνει φθόγγος. ἀλλὰ πρόσπολοι,

ἴτ᾽ ἆσσον ὠκεῖς καὶ παραστάντες τάφῳ                                 1215

ἀθρήσαθ᾽, ἁρμὸν χώματος λιθοσπαδῆ

δύντες πρὸς αὐτὸ στόμιον, εἰ τὸν Αἵμονος

φθόγγον συνίημ᾽ ἢ θεοῖσι κλέπτομαι.

Ἄγγελος

τάδ᾽ ἐξ ἀθύμου δεσπότου κελευσμάτων

ἠθροῦμεν· ἐν δὲ λοισθίῳ τυμβεύματι                                       1220

τὴν μὲν κρεμαστὴν αὐχένος κατείδομεν,

βρόχῳ μιτώδει σινδόνος καθημμένην,

τὸν δ᾽ ἀμφὶ μέσσῃ περιπετῆ προσκείμενον,

εὐνῆς ἀποιμώζοντα τῆς κάτω φθορὰν

καὶ πατρὸς ἔργα καὶ τὸ δύστηνον λέχος.                               1225

ὁ δ᾽ ὡς ὁρᾷ σφε, στυγνὸν οἰμώξας ἔσω

χωρεῖ πρὸς αὐτὸν κἀνακωκύσας καλεῖ·

ὦ τλῆμον, οἷον ἔργον εἴργασαι· τίνα

νοῦν ἔσχες; ἐν τῷ συμφορᾶς διεφθάρης;

ἔξελθε, τέκνον, ἱκέσιός σε λίσσομαι.                                       1230

τὸν δ᾽ ἀγρίοις ὄσσοισι παπτήνας ὁ παῖς,

πτύσας προσώπῳ κοὐδὲν ἀντειπών, ξίφους

ἕλκει διπλοῦς κνώδοντας. ἐκ δ᾽ ὁρμωμένου

πατρὸς φυγαῖσιν ἤμπλακ᾽· εἶθ᾽ ὁ δύσμορος

αὑτῷ χολωθείς, ὥσπερ εἶχ᾽, ἐπενταθεὶς                                  1235

ἤρεισε πλευραῖς μέσσον ἔγχος, ἐς δ᾽ ὑγρὸν

ἀγκῶν᾽ ἔτ᾽ ἔμφρων παρθένῳ προσπτύσσεται.

καὶ φυσιῶν ὀξεῖαν ἐκβάλλει ῥοὴν

λευκῇ παρειᾷ φοινίου σταλάγματος.

κεῖται δὲ νεκρὸς περὶ νεκρῷ, τὰ νυμφικὰ                               1240

τέλη λαχὼν δείλαιος εἰν Ἅιδου δόμοις,

δείξας ἐν ἀνθρώποισι τὴν ἀβουλίαν

ὅσῳ μέγιστον ἀνδρὶ πρόσκειται κακόν.

Χορός

τί τοῦτ᾽ ἂν εἰκάσειας; ἡ γυνὴ πάλιν

φρούδη, πρὶν εἰπεῖν ἐσθλὸν ἢ κακὸν λόγον.                          1245

Ἄγγελος

καὐτὸς τεθάμβηκ᾽· ἐλπίσιν δὲ βόσκομαι

ἄχη τέκνου κλύουσαν ἐς πόλιν γόους

οὐκ ἀξιώσειν, ἀλλ᾽ ὑπὸ στέγης ἔσω

δμωαῖς προθήσειν πένθος οἰκεῖον στένειν.

γνώμης γὰρ οὐκ ἄπειρος, ὥσθ᾽ ἁμαρτάνειν.                          1250

Χορός

οὐκ οἶδ᾽· ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἥ τ᾽ ἄγαν σιγὴ βαρὺ

δοκεῖ προσεῖναι χἠ μάτην πολλὴ βοή.

Ἄγγελος

ἀλλ᾽ εἰσόμεσθα, μή τι καὶ κατάσχετον

κρυφῇ καλύπτει καρδίᾳ θυμουμένῃ,

δόμους παραστείχοντες· εὖ γὰρ οὖν λέγεις,                           1255

καὶ τῆς ἄγαν γάρ ἐστί που σιγῆς βάρος.

Χορός

καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ αὐτὸς ἐφήκει

μνῆμ᾽ ἐπίσημον διὰ χειρὸς ἔχων,

εἰ θέμις εἰπεῖν, οὐκ ἀλλοτρίαν

ἄτην, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἁμαρτών.                                                       1260

Κρέων

ἰὼ

φρενῶν δυσφρόνων ἁμαρτήματα

στερεὰ θανατόεντ᾽,

ὦ κτανόντας τε καὶ

θανόντας βλέποντες ἐμφυλίους.

ὤμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων.                                            1265

ἰὼ παῖ, νέος νέῳ ξὺν μόρῳ

αἰαῖ αἰαῖ,

ἔθανες, ἀπελύθης

ἐμαῖς οὐδὲ σαῖς δυσβουλίαις.

Χορός

οἴμ᾽ ὡς ἔοικας ὀψὲ τὴν δίκην ἰδεῖν.                                          1270

Κρέων

οἴμοι,

ἔχω μαθὼν δείλαιος· ἐν δ᾽ ἐμῷ κάρᾳ

θεὸς τότ᾽ ἄρα τότε μέγα βάρος μ᾽ ἔχων

ἔπαισεν, ἐν δ᾽ ἔσεισεν ἀγρίαις ὁδοῖς,

οἴμοι, λακπάτητον ἀντρέπων χαράν.                                      1275

φεῦ φεῦ, ὦ πόνοι βροτῶν δύσπονοι.

Ἐξάγγελος

ὦ δέσποθ᾽, ὡς ἔχων τε καὶ κεκτημένος,

τὰ μὲν πρὸ χειρῶν τάδε φέρων, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις

ἔοικας ἥκειν καὶ τάχ᾽ ὄψεσθαι κακά.                                      1280

Κρέων

τί δ᾽ ἔστιν αὖ κάκιον ἐκ κακῶν ἔτι;

Ἐξάγγελος

γυνὴ τέθνηκε, τοῦδε παμμήτωρ νεκροῦ,

δύστηνος, ἄρτι νεοτόμοισι πλήγμασιν.

Κρέων

ἰώ.

ἰὼ δυσκάθαρτος Ἅιδου λιμήν,

τί μ᾽ ἄρα τί μ᾽ ὀλέκεις;                                                                 1285

ὦ κακάγγελτά μοι

προπέμψας ἄχη, τίνα θροεῖς λόγον;

αἰαῖ, ὀλωλότ᾽ ἄνδρ᾽ ἐπεξειργάσω.

τί φής, παῖ; τίν᾽ αὖ λέγεις μοι νέον,

αἰαῖ αἰαῖ,                                                                                       1290

σφάγιον ἐπ᾽ ὀλέθρῳ

γυναικεῖον ἀμφικεῖσθαι μόρον;

Χορός

ὁρᾶν πάρεστιν· οὐ γὰρ ἐν μυχοῖς ἔτι.

Κρέων

οἴμοι,

κακὸν τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον βλέπω τάλας.                               1295

τίς ἄρα, τίς με πότμος ἔτι περιμένει;

ἔχω μὲν ἐν χείρεσσιν ἀρτίως τέκνον,

τάλας, τὸν δ᾽ ἔναντα προσβλέπω νεκρόν.

φεῦ φεῦ μᾶτερ ἀθλία, φεῦ τέκνον.                                           1300

Ἐξάγγελος

ἡ δ᾽ ὀξυθήκτῳ βωμία περὶ ξίφει

λύει κελαινὰ βλέφαρα, κωκύσασα μὲν

τοῦ πρὶν θανόντος Μεγαρέως κλεινὸν λάχος,

αὖθις δὲ τοῦδε, λοίσθιον δὲ σοὶ κακὰς

πράξεις ἐφυμνήσασα τῷ παιδοκτόνῳ.                                    1305

Κρέων

αἰαῖ αἰαῖ,

ἀνέπταν φόβῳ. τί μ᾽ οὐκ ἀνταίαν

ἔπαισέν τις ἀμφιθήκτῳ ξίφει;

δείλαιος ἐγώ, αἰαῖ,                                                                      1310

δειλαίᾳ δὲ συγκέκραμαι δύᾳ.

Ἐξάγγελος

ὡς αἰτίαν γε τῶνδε κἀκείνων ἔχων

πρὸς τῆς θανούσης τῆσδ᾽ ἐπεσκήπτου μόρων

Κρέων

ποίῳ δὲ κἀπελύσατ᾽ ἐν φοναῖς τρόπῳ;

Ἐξάγγελος

παίσας ὑφ᾽ ἧπαρ αὐτόχειρ αὑτήν, ὅπως                                 1315

παιδὸς τόδ᾽ ᾔσθετ᾽ ὀξυκώκυτον πάθος.

Κρέων

ὤμοι μοι, τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾽ ἄλλον βροτῶν

ἐμᾶς ἁρμόσει ποτ᾽ ἐξ αἰτίας.

ἐγὼ γάρ σ᾽ ἐγὼ ἔκανον, ὢ μέλεος,

ἐγώ, φάμ᾽ ἔτυμον. ἰὼ πρόσπολοι,                                             1320

ἄγετέ μ᾽ ὅτι τάχιστ᾽, ἄγετέ μ᾽ ἐκποδών,

τὸν οὐκ ὄντα μᾶλλον ἢ μηδένα.                                                1325

Χορός

κέρδη παραινεῖς, εἴ τι κέρδος ἐν κακοῖς.

βράχιστα γὰρ κράτιστα τἀν ποσὶν κακά.

Κρέων

ἴτω ἴτω,

φανήτω μόρων ὁ κάλλιστ᾽ ἔχων

ἐμοὶ τερμίαν ἄγων ἁμέραν                                                         1330

ὕπατος· ἴτω ἴτω,

ὅπως μηκέτ᾽ ἆμαρ ἄλλ᾽ εἰσίδω.

Χορός

μέλλοντα ταῦτα. τῶν προκειμένων τι χρὴ μέλειν

πράσσειν. μέλει γὰρ τῶνδ᾽ ὅτοισι χρὴ μέλειν                        1335

Κρέων

ἀλλ᾽ ὧν ἐρῶ, τοιαῦτα συγκατηυξάμην.

Χορός

μή νυν προσεύχου μηδέν· ὡς πεπρωμένης

οὐκ ἔστι θνητοῖς συμφορᾶς ἀπαλλαγή.

Κρέων

ἄγοιτ᾽ ἂν μάταιον ἄνδρ᾽ ἐκποδών,

ὅς, ὦ παῖ, σέ τ᾽ οὐχ ἑκὼν κάκτανον                                         1340

σέ τ᾽ αὖ τάνδ᾽, ὤμοι μέλεος, οὐδ᾽ ἔχω

ὅπᾳ πρὸς πότερα κλιθῶ· πάντα γὰρ

λέχρια τἀν χεροῖν, τὰ δ᾽ ἐπὶ κρατί μοι                                     1345

πότμος δυσκόμιστος εἰσήλατο.

Χορός

πολλῷ τὸ φρονεῖν εὐδαιμονίας

πρῶτον ὑπάρχει. χρὴ δὲ τά γ᾽ εἰς θεοὺς

μηδὲν ἀσεπτεῖν. μεγάλοι δὲ λόγοι                                            1350

μεγάλας πληγὰς τῶν ὑπεραύχων

ἀποτίσαντες

γήρᾳ τὸ φρονεῖν ἐδίδαξαν.