www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

Οἱ ἕλ­λη­νες δοῦ­λοι ἀ­πο­τε­λοῦ­σαν τά­ξη;*

 (ἀν­τί­στοι­χο κε­φά­λαι­ο στό ἔρ­γο τοῦ Pierre Vidal – Naquet

«Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ-

μορ­φές σκέ­ψης καί μορ­φές κοι­νω­νί­ας στόν ἑλ­λη­νι­κό κό­σμο»)

 

 

Μέ­σα στήν ἑλ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α, οἱ δοῦ­λοι ἀ­πο­τε­λοῦ­σαν τά­ξη; Τό ἐ­ρώ­τη­μα εἶ­ναι λι­γό­τε­ρο τε­τριμ­μέ­νο ἀπ’ ὅτι μοιά­ζει, καί γιά νά τό θέ­σει μέ τή μορ­φή αὐ­τή ὁ ἱ­στο­ρι­κός τῆς Ἑλ­λά­δας πρέ­πει νά κά­νει κά­ποιες δι­ευ­κρι­νή­σεις.

Ἡ σύγ­χρο­νη ἀντίληψη γιά τήν κοι­νω­νι­κή τά­ξη μοῦ φαί­νε­ται συν­δε­δε­μέ­νη μέ τρί­α εἴ­δη φαι­νο­μέ­νων πο­λύ δι­α­φο­ρε­τι­κῶν πού θά τά ἀ­πα­ριθ­μή­σω ἐ­δῶ ἐν­τε­λῶς ἐμ­πει­ρι­κά καί χω­ρίς νά ἐ­πι­λέ­ξω ἀ­νά­με­σά τους:

 

1. Μι­ά τά­ξη εἶ­ναι μι­ά ὁ­μά­δα ἀνθρώπων, πού κα­τέ­χουν μι­ά θέ­ση ξε­κά­θα­ρη στήν κοι­νω­νι­κή κλί­μα­κα. Αὐ­τό εἶ­ναι πού ἐκ­φρά­ζου­με στήν τρέ­χου­σα γλώσσα, ὅταν μι­λᾶ­με γιά τή «με­γά­λη ἀ­στι­κή τά­ξη» ἤ γιά τή «μι­κρο­α­στι­κή τά­ξη», γιά τούς ὑ­πο­τι­θέ­με­νους «με­σο­α­στούς» ἤ γιά τίς «κα­τώ­τε­ρες τά­ξεις». Γνω­ρί­ζου­με μέ ποιά ἐμ­πει­ρι­κή λε­πτο­λο­γί­α οἱ ἀγ­γλο­σά­ξω­νες συγ­γρα­φεῖς χρη­σι­μο­ποί­η­σαν αὐτό τό λε­ξι­λό­γι­ο. Προ­φα­νῶς δέν εἶ­ναι τυ­χαῖ­ο τό γε­γο­νός ὅτι ὁ ἄγ­γλος ἱ­στο­ρι­κός Hill εἶ­ναι ὁ συγ­γρα­φέ­ας ἑνός βι­βλί­ου μέ τί­τλο: The Roman Middle Class[1] (Ἡ ρω­μα­ϊ­κή με­σαί­α τά­ξη), πού εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στούς ρω­μαί­ους ἱπ­πεῖς, γιά τούς ὁ­ποίους ὁ C. Nicolet ἀ­πέ­δει­ξε, στή δι­α­τρι­βή του[2], ὅτι μέ­χρι τήν ἐ­πο­χή τοῦ Αὔ­γου­στου ἀ­πο­τε­λοῦ­σαν ὄχι μί­α τά­ξη, ἀλ­λά τάγ­μα.

 

2. Μι­ά τά­ξη κα­τέ­χει μι­ά συγ­κε­κρι­μέ­νη θέ­ση στίς σχέ­σεις πα­ρα­γω­γῆς· αὐ­τή εἶ­ναι ἡ πι­ό ση­μαν­τι­κή συ­νει­σφο­ρά τοῦ μαρ­ξι­σμοῦ καί εἶ­ναι πε­ριτ­τό νά ἐ­πι­μεί­νου­με σ’ αὐτό.

 

3. Μι­ά κοι­νω­νι­κή τά­ξη, τέ­λος, προϋ­πο­θέ­τει τή συ­νει­δη­τοποί­η­ση κοι­νῶν συμ­φε­ρόν­των, τή χρη­σι­μο­ποί­η­ση μιᾶς κοι­νῆς γλώσ­σας καί μι­ά κοι­νή δρά­ση στό κοι­νω­νι­κό καί πο­λι­τι­κό παι­χνί­δι. Καί αὐτό ἐ­πί­σης τό ὀ­φεί­λου­με στόν Μάρξ καί θά θυ­μί­σω ἁ­πλῶς τήν πε­ρί­φη­μη σε­λί­δα τῆς 18 Μπρυ­μαίρ (Ὀ­μι­χλώ­δους) τοῦ Λου­δο­βί­κου Βο­να­πάρ­τη σχε­τι­κά μέ τούς γάλ­λους μι­κρο­καλ­λι­ερ­γη­τές ἀ­γρό­τες, «πε­λώ­ρι­α μάζα τῆς ὁποίας τά μέ­λη ζοῦν ὅλα στήν ἴ­δια κα­τά­στα­ση χω­ρίς ὅμως νά συν­δέ­ον­ται με­τα­ξύ τους μέ σύν­θε­τες σχέ­σεις», καί εἶ­ναι πα­σί­γνω­στο τό συμ­πέρα­σμα τοῦ Μάρξ πού παί­ζει μέ τίς δύ­ο δυ­να­τές ση­μα­σί­ες τῆς λέ­ξης «τά­ξη»: «Στό μέ­τρο πού ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α ἀγρο­τι­κές οἰ­κο­γέ­νει­ες ζοῦν σέ οἰ­κο­νο­μι­κές συν­θῆ­κες πού ξε­χω­ρί­ζουν καί ἀν­τι­πα­ρα­θέ­τουν τόν τρό­πο ζω­ῆς τους, τά συμ­φέ­ρον­τα καί τόν πο­λι­τι­σμό τους ἀ­πό αὐτά τῶν ἄλ­λων κοι­νω­νι­κῶν τά­ξε­ων, ἀ­πο­τε­λοῦν μί­α τά­ξη. Στό μέ­τρο, ὅμως, πού ἀ­νά­με­σα στούς ἀ­γρό­τες μι­κροκαλ­λι­ερ­γη­τές δέν ὑπάρ­χει πα­ρά μί­α το­πι­κή ἀλ­λη­λεγ­γύ­η καί ὅπου ἡ ταυ­τό­τη­τα τῶν συμ­φε­ρόν­των τους δέ δη­μι­ουρ­γεῖ με­τα­ξύ τους κα­μι­ά κοι­νό­τη­τα, κα­νέ­να ἐ­θνι­κό σύν­δε­σμο οὔ­τε κά­ποια πο­λι­τι­κή ὀρ­γά­νωση, δέν ἀ­πο­τε­λοῦν τά­ξη[3]»...Λήψη ολόκληρου του αρχείου.


 

* Πρώ­τη μορ­φή δη­μο­σι­ευ­μέ­νη στό Raison presente, 6 (1968), ἔ­πει­τα στό Ordres et Classes τοῦ D. ROCHE (ἔκδ.), Συ­νέ­δρι­ο κοι­νω­νι­κῆς ἱ­στο­ρί­ας, Saint-Cloud, 24-25 Μα­ΐου 1967, Πα­ρί­ση - Χά­γη, 1973, σ. 29-36.

 

[1]. Middle Class.

[2]. Ordre equestre.

[3]. 18 - Brumaire, σ. 126-127 (μετ. ­λα­φρά τρο­πο­ποι­η­μέ­νη). Δί­νω ἐδῶ τό σύ­νο­λό του

κει­μέ­νου τοῦ Μάρξ γιά νά ­παν­τή­σω στίς ἀν­τιρ­ρή­σεις πού μου προ­έ­βα­λαν ­δι­αί­τε­ρα G.E.M. DE SAINTE-CROIX, «Karl Marx», σ. 30-31..