www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

 

« ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ »

Δείτε εδώ

  [Aristot. Metaph. A 5.985 b 23]

 ...οἱ καλούμενοι Πυθαγρειοι τν μαθημτων ἁψάμενοι πρτοι ταῦτά τε προήγαγον, καὶ ἐντραφέντες ν αὐτοῖς τς τοτων ἀρχὰς τν ντων ἀρχὰς ᾠήθησαν εναι πντων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρτοι, ν δὲ τούτοις ἐδόκουν θεωρεν ὁμοιώματα πολλὰ τοῖς οσι καὶ γιγνομένοις, μλλον ἢ ἐν πυρὶ καὶ γῇ καὶ ὕδατι, τι τὸ μὲν τοιονδὶ τῶν ἀριθμῶν πθος δικαιοσνη τὸ δὲ τοιονδὶ ψυχή τε καὶ νοῦς τερον δὲ καιρὸς καὶ τῶν λλων ς εἰπεῖν καστον ὁμοίως, τι δὲ τῶν ἁρμονιῶν ν ἀριθμοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη καὶ τοὺς λγους, - ἐπεὶ δὴ τὰ μὲν λλα τος ἀριθμοῖς ἐφαίνετο τν φσιν ἀφωμοιῶσθαι πσαν, οἱ δ' ἀριθμοὶ πάσης τς φσεως πρτοι, τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεα τν ντων στοιχεα πντων ὑπέλαβον εναι, καὶ τὸν λον οὐρανὸν ἁρμονίαν εναι καὶ ἀριθμόν.

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

...οι λεγόμενοι Πυθαγόρειοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά και τα οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο. H συστηματική ενασχόληση με τα μαθηματικά τούς οδήγησε στην πεποίθηση ότι οι αρχές των μαθηματικών είναι και αρχές όλων των όντων. Kαι επειδή ανάμεσα στις αρχές αυτές οι αριθμοί είναι φύσει πρώτοι, τους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι μπορούν μέσα στους αριθμούς (πολύ περισσότερο απ’ ό, τι στη φωτιά, στη γη ή στο νερό) να διακρίνουν πολλες ομοιότητες με τα όντα και με τα γιγνόμενα ― λέγοντας ότι αυτή η ιδιότητα των α-ριθμών είναι η δικαιοσύνη, η άλλη ότι είναι η ψυχή ή ο νους, η τρίτη ο καιρός, και ούτω καθεξής. Eπιπλέον, επειδή έβλεπαν ότι οι ιδιότητες και οι αναλογίες των μουσικών αρμονιών ανάγονται στους αριθμούς, και επειδή όλα τα πράγματα φαίνονταν να εξομοιώνουν την ολότητα της φύσης τους με τους αριθμούς, ενώ οι αριθμοί ήταν το πρωταρχικό στην ολότητα της φύσης, κατέληξαν στη θέση ότι τα στοιχεία των αριθμών είναι στοιχεία όλων των όντων, και ότι όλος ο ουρανός είναι αρμονία και αριθμός

  

 

  [Aristot. Metaph. A 5.986 a 15]  

...φαίνονται δὴ καὶ οὗτοι τν ἀριθμὸν νομζοντες ἀρχὴν εναι καὶ ὡς λην τος οσι καὶ ὡς πθη τε καὶ ἕξεις, τοῦ δὲ ἀριθμοῦ στοιχεῖα τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν, τοτων δὲ τὸ μὲν πεπερασμνον τὸ δὲ ἄπειρον, τὸ δ' ἓν ξ ἀμφοτέρων εναι τοτων [καὶ γὰρ ρτιον εναι καὶ περιττόν], τν δ' ἀριθμὸν κ τοῦ ἑνός, ἀριθμοὺς δέ, καθάπερ ερηται, τν λον οὐρανόν. - τεροι δὲ τῶν αὐτῶν τοτων τς ἀρχὰς δκα λγουσιν εναι τς κατὰ συστοιχίαν λεγομνας, πρας [καὶ] ἄπειρον, περιττν [καὶ] ἄρτιον, ν [καὶ] πλῆθος, δεξιν [καὶ] ἀριστερόν, ρρεν [καὶ] θῆλυ, ἠρεμοῦν [καὶ] κινούμενον, εὐθὺ [καὶ] καμπύλον, φς [καὶ] σκότος, ἀγαθὸν [καὶ] κακόν, τετργωνον [καὶ] ἑτερόμηκες·

 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

...και αυτοί λοιπόν φαίνεται να πιστεύουν ότι ο αριθμός είναι αρχή των όντων με τη μορφή της ύλης αλλά και με τη μορφή των ιδιοτήτων και των έξεών τους. Στοιχεία των αριθμών είναι το άρτιο και το περιττό, όπου το περιττό είναι πεπερασμένο και το άρτιο είναι άπειρο. Tο ένα αποτελείται και από τα δύο, καθώς είναι και άρτιο και περιττό. O αριθμός προέρχεται από το ένα, ενώ, όπως είπαμε, ολόκληρος ο ουρανός ανάγεται στους αριθμούς. Kάποιοι άλλοι από τους Πυθαγόρειους ισχυρίζονται ότι οι αρχές είναι δέκα και τις απαριθμούν κατά συστοιχίες αντιθέτων: (1) πέρας άπειρο (2) περιττό άρτιο (3) ένα πλήθος (4) δεξιό αριστερό (5) αρσενικό θηλυκό (6) ακίνητο κινούμενο (7) ευθύ καμπύλο(8) φωςκοτάδι (9) αγαθό κακό (10) τετράγωνο ετερόμηκες.

 

                                                                                                                                                                                                                                            Μετάφραση: Β. Κάλφας